Sat. Apr 13th, 2024

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

  รุ่น 2/2563

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  รุ่น 2/2564

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

  รุ่น 1/2565

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

  รุ่น 2/2565

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

  รุ่น 1/2566

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)