Sun. Oct 1st, 2023

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

รุ่น 2/2563

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

รุ่น 2/2564

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

รุ่น 1/2565

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

รุ่น 2/2565

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)

รุ่น 1/2566

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (แผนการเรียน: ปกติ/เทียบประสบการณ์)