Tue. Jun 18th, 2024

  เอกสารอ่านประกอบ หมวดวิชาเฉพาะวิชา การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต และโครงงานประกอบการชุมชน

  เอกสารอ่านประกอบ หมวดวิชาเฉพาะ

  ชื่อวิชา การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต และโครงงานประกอบการชุมชน

  รหัสวิชา LD634101 

  ***ขอขอบคุณแหล่งที่มาของเอกสารอ่านประกอบในรูปแบบ E-book – PDF***

  ชื่อเรื่อง : คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

  สาระสังเขป : คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน และสร้างตารางให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาทดลองวิเคราะห์และบันทึกผลการเรียนรู้ลงในคู่มือฉบับนี้

  บรรณานุกรม : จำนงค์  แรกพินิจ. (2563). คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน. สมุทรสงคราม : สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์

  คำอธิบาย : การคิดวิเคราะห์จัดเป็นการคิดขั้นสูงของผู้เรียน เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการคิดสร้างสรรค์ ที่ต้องได้รับการพัฒนาผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์มุ่งให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เข้มแข็งและสามารถคิดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.,  มารุต พัฒผล, รศ.ดร. (ร่วม)

  ชื่อเรื่อง :     การศึกษาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ

  คำอธิบาย :  งานวิจัยชิ้นนี้ได้รวบรวมประเด็นคำสอนประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ความสำคัญของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีต่อชาติบ้านเมือง ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน และแนวทางปฏิบัติตน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  คำสำคัญ :   การดำเนินชีวิต บทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติตน

  ชื่อเรื่อง : การลดต้นทุนการผลิตพืชสวน(ไม้ผล)

  คำอธิบาย :  การลดต้นทุนการผลิตพืชสวน(ไม้ผล)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรไทยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน Horticulture Research Institute

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: กรมวิชาการเกษตร

  คำสำคัญ :   พืชสวน, การเกษตร, ไม้ผล, ผลผลิต, ต้นทุน

  ชื่อเรื่อง : การทำนาแบบลดต้นทุนการผลิตในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

  คำอธิบาย :  ปทุมธานี : สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน, 2556. 105 หน้า

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: กรมพัฒนาที่ดิน

  คำสำคัญ :   การทำนาข้าว

  ชื่อเรื่อง :  ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ

  คำอธิบาย : รายงานการวิจัยเล่มนี้มุ่งเน้นผลวิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ด้านสาธารณสุข โดยพิจารณา ความพร้อมขององค์การ และ ความพร้อมของชุมชน โดยการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 6 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:   วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (ร่วม)

  คำสำคัญ :   การกระจายอำนาจ, นโยบายสาธารณสุข, การจัดการสุขภาพ, นโยบายของรัฐ, การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ, บริการสาธารณะ, สุขภาพ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ชื่อเรื่อง : ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย

  คำอธิบาย :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ถือเป็นดัชนีชี้วัดยอดนิยมที่ใช้เปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถแต่ละด้านของประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ละปีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาชั้นนำจะเผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

  คำสำคัญ :   ผลงานตีพิมพ์, การวิจัยและพัฒนา, สิทธิบัตร, ไอซีที, สวทน., บุคลากร, งบประมาณ, สถิติด้านเทคโนโลยี, วทน.

  ชื่อเรื่อง : ศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย

  คำอธิบาย :  สารบาญความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ งบประมาณด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติการค้าระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) วทน.,งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์,การวิจัยและพัฒนา,บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์,สถิติการค้า

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

  คำสำคัญ :   สิทธิบัตร, สวทน., เทคโนโลยี, ไอซีที, ผลงานตีพิมพ์

  ชื่อเรื่อง :     การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

  คำอธิบาย :  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการกำกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่ลุ่มลึกในสาระ (deep knowledge) ตลอดจนสามารถ คิดวิเคราะห์ถักทอ (weaving) ความรู้ และปรับประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อม

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: มารุต พัฒผล, รศ.ดร.

  คำสำคัญ :   ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน, การพัฒนาผู้เรียน, การปรับประยุกต์ใช้, การเรียนรู้ด้วยตนเอง, การเรียนรู้ของผู้เรียน, มศว., LCCL Books, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.

  ชื่อเรื่อง :     การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

  คำอธิบาย :  การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หมายถึง การที่ผู้สอนในฐานะที่เป็นโค้ชของผู้เรียน (Teacher as the Coach) ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ กระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดขั้นสูง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยใช้วิธีการสร้างกระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต (Growth mindset)การสร้างบรรยากาศทางบวก (Affirming) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed–up) การใช้พลังคำถาม (Power questions)การชี้แนะเพื่อการรู้คิด (Cognitive guide) การเป็นนั่งร้านการเรียนรู้(Scaffolding) การให้ความเอื้ออาทร (Caring) การกำกับติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ (Monitoring) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ( assessment for learning) การให้ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเอง

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร. (ร่วม)

  ชื่อเรื่อง : การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นศักยภาพผู้เรียน : บทบาทการโค้ชในศตวรรษที่ 21

  คำอธิบาย :  การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative reflecting) เป็นการที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนคิดตนเอง (self – reflection) โดยการใช้พลังคำถาม (power questions) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน โดยไม่ใช้อำนาจการสั่งการ หรือยัดเยียดความคิดของตนเองให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนคิดเหมือนกับผู้สอน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร. (ร่วม)

  ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของพืชตระกูลถั่วบางชนิดเพื่อการปรับปรุงดินบนพื้นที่ดอน Potential of Some Legumes for Soil Improvement in UpLand Area

  คำอธิบาย :  การค้นพบน้ำหนักของพืชตระกูลถั่ว ระยะของการสะสมน้ำหนักแห้งสูงสุด การเปลี่ยนแปลงของดินหลังการไถกลบพืชตระกูลถั่ว

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: กรมพัฒนาที่ดิน

  คำสำคัญ :   การปรับปรุงดิน, พืชตระกูลถั่ว

  ชื่อเรื่อง :     การวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำแม่น้ำชี

  คำอธิบาย :  กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2558. หน้าเป็นตอน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: กรมพัฒนาที่ดิน

  คำสำคัญ :   ลุ่มน้ำ, ลุ่มน้ำแม่น้ำชี, การวางแผนการใช้ที่ดิน

  ชื่อเรื่อง :     การสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

  คำอธิบาย :  เรียนรู้คน จุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา คุณภาพคนไทยในปัจจุบัน ความท้าทายสำคัญของการพัฒนาในระยะต่อไป ความเหลื่อมล้ำ อีกหนึ่งประเด็นท้าทายสำคัญที่จะเป็นข้อจำกัดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บริบทใหม่ที่ต่างไปจากอดีต และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาการ ล้วนเป็นความท้าทายที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สภาพัฒน์

  คำสำคัญ :   ศักยภาพ, สังคม, ทุนมนุษย์, ความเหลื่อมล้ำ, พัฒนา, การลดความเหลื่อมล้ำ

  ชื่อเรื่อง :     ยกเครื่องระบบบริหารจัดการภาครัฐ พลังขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

  คำอธิบาย :  เรียนรู้การบริหารจัดการภาครัฐในยุทธศาสตร์ชาติ ผลการประเมินสถานการณ์การบริหารจัดการภาครัฐในระยะที่ผ่านมา วัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐในแผนฯ 12 สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สภาพัฒน์

  คำสำคัญ :   แผนฯ 12, ภาครัฐ, ระบบบริหาร, พลังขับเคลื่อน, ยุทธศาสตร์, เป้าหมาย, ระบบ, บริหาร

  ชื่อเรื่อง : รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

  คำอธิบาย :  รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสิทธิพึงรักษา หน้าที่ควรปฏิบัติ เงินฝาก การลงทุนผ่านกองทุนรวม การทำประกันภัย สินเชื่อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เงินอิเล็กทรอนิกส์

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ธนาคารแห่งประเทศไทย

  คำสำคัญ :   ประกันภัย, เงินฝาก, บัตรอิเล็กทรอนิกส์, เงินอิเล้กทรอนิกส์, สินเชื่อ

  ชื่อเรื่อง :     คู่มือ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

  คำอธิบาย :  คู่มือ “กรจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย” เล่มนี้เป็นแนวทางที่ดี ช่วยในการวางแผน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางในการช่วยฝึกฝนผู้เรียน ทั้งการวางกรอบความคิด การลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ ไปถึงการพัฒนาทักษะการเขียนทางวิชาการได้อีกด้วย

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ชื่อเรื่อง :     บันทึกเงิน บันทึกงาน: บันทึกข้อคิดการทำงานของสองศรีพระศาสนา

  คำอธิบาย :  รวมรวมคำสอนเกี่ยวกับการบันทึกเงิน บันทึกงาน: บันทึกข้อคิดการทำงานของสองศรีพระศาสนา

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ปัญญานันทภิกขุ;พุทธทาสภิกขุ

  คำสำคัญ :   เงิน, งาน. การทำงาน

  ชื่อเรื่อง :     แนวคิดและวิถีทางการดำเนินชีวิต

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้สะท้อนถึงพลังความคิดที่สร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระไร้พันธนาการใดๆ มาตีกรอบความคิด สื่อให้เห็นถึงปรัชญาชีวิต คุณค่าแห่งชีวิต จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่มีความซื่อตรงอย่างมั่นคงโดยไม่เคยเปลี่ยนแปลงในการประกอบคุณงามความดีทุกลมหายใจด้วยความรักและปรารถนาดีต่อทุกชีวิต

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ระพี สาคริก

  คำสำคัญ :   แนวคิด, วิถีชีวิต, การดำเนินชีวิต

  ชื่อเรื่อง :  ค้นหาความจริงจากชีวิต

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ความจริงจากชีวิต ปัญหาชีวิต  ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา แรงกดดันของคนอันเกิดจากปัยหาต่างๆ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ระพี สาคริก

  คำสำคัญ :   แนวคิด, วิถีชีวิต, การดำเนินชีวิต

  ชื่อเรื่อง :  ปริญญาชีวิต ชวนคิด-ชวนขัน

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นธรรมดา ธรรมดาของคน ธรรมดาจากธรรมชาติ ธรรมดาคือธรรม และสัพเพเหระกับสาระ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: จรัญ จันทลักขณา, ยุรฉัตร บุญสนิท (บรรณาธิการ)

  คำสำคัญ :   ชีวิต, การดำเนินชีวิต

  ชื่อเรื่อง :     บันทึก ความพอเพียง เอ็นนู ซื่อสุวรรณ

  คำอธิบาย :  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างเครือข่ายเรียนรู้ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: เอ็นนู ซื่อสุวรรณ

  คำสำคัญ :   ความพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียง

  ชื่อเรื่อง :     สิทธิมนุษยชน-เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

  คำอธิบาย :  งานเขียนเรื่องสิทธิมนุษยชนชุดนี้ก็ยังต้องปะทะกับปัญหาสำคัญๆ ที่แวดล้อมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในแง่มุมที่เชื่อมโยงกับปัญหาความเป็นสากล องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดสิทธิมนุษยชน อำนาจที่ครอบงำแนวคิดนี้ ตลอดจนการพยายามต่อต้านการครอบงำในระดับแนวคิดทฤษฎี โดยอาศัยฐานคิดจากกระแสวัฒนธรรม

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: เสน่ห์ จามริก, ศรีประภา เพชรมีศรี (บรรณาธิการ)

  ชื่อเรื่อง :ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพและประชากรของประเทศไทย และภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สวาท  เสนาณรงค์, ม.ร.ว.สุพิชชา โสณกุล (บรรณาธิการ), โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

  คำสำคัญ :   ภูมิศาสตร์กายภาพ, ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

  ชื่อเรื่อง :การค้าสังคโลก

  คำอธิบาย :  วิเคราะห์หลักฐานจากเรือสินค้าโบราณ 3 ลำ การขุดสำรวจเรื่อสำเภาสัตหีบ พ.ศ. 2520 ปัญหาการกำหนดอายุและสัญชาติเรือสำเภาที่อ่าวสัตหีบ เส้นทางเดินเรือของไทยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น ปัญหาและอนาคตของโบราณคดีใต้น้ำในประเทศไทย และข้อสรุปจากการสัมมนาสังคโลกในเรือโบราณที่ล่มในอ่าวไทย

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สุภาภรณ์ จรัลพัฒน์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  คำสำคัญ :   การค้า, สังคโลก, การค้าสังคโลก, โบราณคดี, เส้นทางเดินเรือ

  ชื่อเรื่อง : 2475 การปฏิวัติสยาม

  คำอธิบาย :  ตำราเล่มนี้ว่าด้วย “ประวัติการเมืองไทยยุคปัจจุบัน” เหตุการณ์เมื่อวันที่ที่ 24 มิถุนายน 2475 “เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบบประชาธิปไตย”

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

  คำสำคัญ :   การปฏิวัติสยาม, การเมืองไทย, การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

  ชื่อเรื่อง :     อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผนดินทอง นโยบายและแนวการปฏิบัติ

  คำอธิบาย :  เป็นเป้าหมายและแนวทางพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพของชีวิต โดยเน้นที่การพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นเรื่องภายในของแต่ละคนก่อน ให้มีจิตใจดี ยึดมั่นในคุณธรรม ละลดอบายมุข ให้จิตใจใฝ่พัฒนา หาความรู้ พัฒนาสังคมตามวิถีทางประชาธิปไตย และพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการพึ่งตนเอง ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ศูนย์ส่งเสริมและประสานการเผยแพร่อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

  คำสำคัญ :   อุดมการณ์, แผ่นดิน, นโยบาย, แนวปฏิบัติ, พัฒนาคุณภาพชีวิต

  ชื่อเรื่อง :  มารคแห่งปัญญา มารคของมารค ตามไท

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการความคิดทางปรัชญาของข้าพเจ้า การคิดวิเคราะห์ สังเกต เหตุและผล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การปกครองระบอบประชาธิปไตย สังคม การปกครองจังหวัดชายแดนาภาคใต้

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: มารค ตามไท, กนิษฐ์ (มิตินันทวงศ์) ศิริจันทร์ และคณะบรรณาธิการ

  ชื่อเรื่อง :ปรัชญาชาวไร่

  คำอธิบาย :  ความรู้และประสบการณ์จากมีผู้มาเที่ยวชมสวนเสมาและได้ชมเชยสวนเสมา ด้านการเกษตร

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน์

  คำสำคัญ :   ปรัชญา, ชาวไร่, การเกษตร

  ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่กล่าวถึงแนวความคิดของนักทฤษฎีผู้เป็นต้นกำเนิดแนวความคิดทางสังคมวิทยาชีวิตของเขา และบริบททางวิชาการและทางสงคมที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิด

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ลิวอิส เอ. โคเซอร์, อังกาบ กอศรีพร (แปล) มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ชื่อเรื่อง : แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เฮอร์เบิร์ตเสปนเซอร์

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่กล่าวถึงแนวความคิดของนักทฤษฎีผู้เป็นต้นกำเนิดแนวความคิดทางสังคมวิทยาชีวิตของเขา และบริบททางวิชาการและทางสงคมที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิด

  สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:    ลิวอิส เอ. โคเซอร์, นฤจร อิทธิจีระจรัส (แปล), มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ชื่อเรื่อง : แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน ชาร์ลส์ ฮอร์ตัน คูลี่ย์ และยอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่กล่าวถึงแนวความคิดของนักทฤษฎีผู้เป็นต้นกำเนิดแนวความคิดทางสังคมวิทยาชีวิตของเขา และบริบททางวิชาการและทางสงคมที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิด

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:ลิวอิส เอ. โคเซอร์, วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (แปล) มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ชื่อเรื่อง : แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน คาร์ล มาร์กซ์

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่กล่าวถึงแนวความคิดของนักทฤษฎีผู้เป็นต้นกำเนิดแนวความคิดทางสังคมวิทยาชีวิตของเขา และบริบททางวิชาการและทางสงคมที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิด

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:ลิวอิส เอ. โคเซอร์, จามะรี พิทักษ์วงศ์ (แปล) มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ชื่อเรื่อง : เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่มหนึ่ง

  คำอธิบาย : เป็นหนังสือวิชาการชั้นดีเยี่ยมในหมู่นักศึกษานานาชาติ เป็นตำราเรียนเกี่ยวกับประเทศตะวันออกไกลในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในโลก

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:เพ็ชรี สุมิตร (แปล) มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์

  คำอธิบาย :เป็นหนังสือวิชาการชั้นดีเยี่ยมในหมู่นักศึกษานานาชาติ เป็นตำราเรียนเกี่ยวกับประเทศตะวันออกไกลในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในโลก

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:กุสุมา สนิทวงศ์ฯ  และชัยโชค จุลศิริวงศ์ (แปล) มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

   

  ชื่อเรื่อง :เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่มสี่

  คำอธิบาย :เป็นหนังสือวิชาการชั้นดีเยี่ยมในหมู่นักศึกษานานาชาติ เป็นตำราเรียนเกี่ยวกับประเทศตะวันออกไกลในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในโลก

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.,  มารุต พัฒผล, รศ.ดร. (ร่วม)

  ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนา

  คำอธิบาย : เป็นหนังสือที่กล่าวถึงปัญหาต่างๆ ของประเทศด้อยพัฒนา การเสนอแนะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ  บทบาทของความช่วยเหลือและการค้าระหว่างประเทศที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างละเอียด วิธีการทำบัญชีรายได้ประชาชาติและการใช้ตารางปัจจัยผลิต-ผลผลิต

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: เจดิช ภัควาติ (แต่ง), วรวุฒิ หิรัญรักษ์ (แปล), ณรงค์ชัย อัครเศรณี (บรรณาธิการ), มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์มหภาค เล่ม 2

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคระดับขั้นต้นและสูง ความรู้ระดับมูลฐานและระดับอาชีพเข้าด้วยกัน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ทอมมัส เอฟ, เดอรนเบอร์ค ดันแคน เอม. แคดูกอลล์ (แต่ง), สุพันธุ์ โตสุนทร (แปล) มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์มหภาค เล่ม 1

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคระดับขั้นต้นและสูง ความรู้ระดับมูลฐานและระดับอาชีพเข้าด้วยกัน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ทอมมัส เอฟ, เดอรนเบอร์ค ดันแคน เอม. แคดูกอลล์ (แต่ง), สุพันธุ์ โตสุนทร (แปล) มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  คำสำคัญ :   เศรษฐศาสตร์มหภาค

  ชื่อเรื่อง :  เศรษฐศาสตร์

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบภาษีอากรเพื่อการพัฒนา ทฤษฎีอัตราการปกป้องที่แท้จริง (Effective Protective Rate) กับนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทย มาตรการระหว่างประเทศในการสร้างเสถียรภาพให้กับสินค้าขั้นปฐม

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: คณะกรรมการบริหารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  คำสำคัญ :   เศรษฐศาสตร์

  ชื่อเรื่อง :     สังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมชนบทสยามกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ดินแดนใหม่สำหรับการเพาะปลูก การปรับปรุงที่ดินโดยเอกชนและรัฐ สังคมชนบทกับการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองและกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินในช่วยทศวรรษ 2433 สังคมชนบทกับปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมและการปล้นสะดม พัฒนาการของเศรษฐกิจการผลิตข้าวเพื่อการค้าและปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน แรงงาน และทุน ทศวรรษ 2433 กับคนไทยและคนจีนในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดกว้าง ภาวะเศรษฐกิจถดถอยระหว่างปี 2448-2455 รัฐบาลกับการเกษตรต่อการทดลองเล่นกับกรดำเนินกิจกรรม พ.ศ. 2433-2455 และบทสรุปการขยายตัวภายใต้แบบแผนที่กำหนดไว้แล้ว

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: เดวิด บรูช จอห์นสตัน (แต่ง), พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม, ชุลีพร พงศ์สุพัฒน์, ชนัญ วงษ์วิภาค, ญาดา ประภาพันธ์ (คณะผู้แปล), พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม (บรรณาธิการแปล)

  ชื่อเรื่อง :     วิธีเชิงปริมาณสำหรับฝ่ายจัดการ

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเทคนิคทางเชิงปริมาณเบื้องต้น ที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ริชาร์ด ไอ เลวิน และ ซี เอ เคิร์กพาตริค (เขียน), เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ (แปล)

  คำสำคัญ :     วิธีเชิงปริมาณ, ฝ่ายจัดการ

  ชื่อเรื่อง : วิธีการศึกษาสังคมมนุษย์กับตัวแบบสำหรับศึกษาสังคมไทย

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้รวบรวมวิธีการศึกษาสังคมมนุษย์ แนวคิดเรื่องระบบ วิธีวิเคราะห์ระบบ และการมองสังคมในฐานะที่เป็นระบบกระทำการประเภทหนึ่ง

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สนิท สมัครการ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  คำสำคัญ :   วิธีการศึกษา, สังคมมนุษย์, สังคมไทย

  ชื่อเรื่อง :     ชีวิตและงานของอังเดร มาลโรซ์ นักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศส

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงชีวิตและงานของอังเดร มาลโรช์ อินโดจีนและผลงานหลังจากอินโดจีน ปรัชญาและแนวความคิดในผลงานของอังเดร มาลโรซ์ กาต่อต้านเผด็จการฟาสซิสม์ โกลลิสม์ และโลกศิลปะ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: จินตนา ดำรงค์เลิศ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  คำสำคัญ :   ชีวิตและงาน, ปรัชญา, แนวความคิด

  ชื่อเรื่อง :  ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 2

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคุณค่าของปรัชญา อิมมานูเอล คานท์ และจิตนิยมแบบเยอรมัน โซเปนเฮาเออร์ เฮอร์เบิดร์ สเปนเซอร์ ฟรีดริช บิทซ์ซี่ นักปรัชญายุโรปร่วมสมัยแบร์ซอง โครเซ และเบอร์ทรันต์รัชเซล นักปราชญาอเมริกันร่วมสมัยฮันดายานา เจมส์ และดิวอี้

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิลล์ ดูแรนท์ (เขียน), วันเพ็ญ บงกชสถิต (แปล) มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  คำสำคัญ :   ชีวิต, ความคิด, นักปรัชญา

   

   

  ชื่อเรื่อง : ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 1

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคุณค่าของปรัชญา เพลโต อริสโตเติลกับพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ฟรานซิส เคอน สปิโนซาประวัติความเป็นมา และภูมิหลังของชีวิต วอลแคร์และยุคแห่งภูมิปัญญาในฝรั่งเศส

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิลล์ ดูแรนท์ (เขียน), วันเพ็ญ บงกชสถิต (แปล) มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  คำสำคัญ :   ชีวิต, ความคิด, นักปรัชญา

  ชื่อเรื่อง : บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษากับปัญหาสภาวะความรู้มนุษย์

  คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงฐานการวิเคราะห์ มนุษย์กับสภาวะความรู้ มนุษย์กับการพัฒนา สภาวะการศึกษาไทย ว่าด้วยวิสัยทัศน์การศึกษาไทย สู่ญาณวิทยาใหม่ และก้าวสู่การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: เสนห์ จามริก

  คำสำคัญ :   การศึกษา, ความรู้มนุษย์, การพัฒนา, การวิเคราะห์

  ชื่อเรื่อง :     รายงานผลการวิจัย เรื่อง แบบแผนและผลการทำงานนอกไร่นา

  คำอธิบาย : งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเพื่อหาข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการวางแผนดำเนินงานของโครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นโครงการร่วมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วรวรรณ ศุภจรรยา และประยงค์ เนตยารักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คำสำคัญ :   แบบแผน, ผลการทำงาน

  ชื่อเรื่อง :  รายงานผลการวิจัย เรื่อง แนวการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ

  คำอธิบาย :  งานวิจัยชิ้นนี้กล่าวถึง แนวการวิเคราะห์แบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ ประกอบด้วยแนวการวิเคราะห์ดั้งเดิม และแนววิเคราะห์ว่าด้วยการตัดสินใจ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: กาญจนี พลจันทร์ และเอกจิต วงศ์ศุภชาติกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คำสำคัญ :   การวิเคราะห์, ระบบเศรษฐกิจ, ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ