Tue. Jul 16th, 2024

  สถานี ม.ชีวิต

  วิดีโอแนะนำ

  การพัฒนาธุรกิจชุมชน บรรยายโดยอาจารย์วิชิต นันทวรวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม 

  ฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์พรรษา ทาเจริญศักดิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหาร, อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

   บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน โดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 


  สรุปเนื้อหา

  • ความเป็นมา
  • ลักษณะของการประกอบการชุชน
  • ตัวแบบ (Model)การผลิต
  • ความสำคัญ
  • ระดับของการประกอบการชุมชน
  • รูปแบบของการประกอบการชุมชน
  • การเข้าสู่การประกอบการชุมชน

  คลิกชมวิดีโอ

                  

  การฝึกอบรมอาจารย์ด้านทักษะการสอนงาน (Coaching) ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563

  วิทยากรโดย 

  1 ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  2. ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ณ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

   

   

  บรรยายสรุปรายวิชา

  การประกอบการชุมชน

  การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน

  Story Telling

  การค้นหาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

  นักศึกษาต้นแบบ

  “ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”

  เรียน ม.ชีวิตเหมือนติดอาวุธทางปัญญาถึงแก่ชราก็มีค่าต่อสังคม

   

  ชมวิดีโอทั้งหมด