Fri. Sep 22nd, 2023

สถานี ม.ชีวิต

วิดีโอแนะนำ

การพัฒนาธุรกิจชุมชน บรรยายโดยอาจารย์วิชิต นันทวรวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์พรรษา ทาเจริญศักดิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหาร, อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน โดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 


สรุปเนื้อหา

  • ความเป็นมา
  • ลักษณะของการประกอบการชุชน
  • ตัวแบบ (Model)การผลิต
  • ความสำคัญ
  • ระดับของการประกอบการชุมชน
  • รูปแบบของการประกอบการชุมชน
  • การเข้าสู่การประกอบการชุมชน

คลิกชมวิดีโอ

                

การฝึกอบรมอาจารย์ด้านทักษะการสอนงาน (Coaching) ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563

วิทยากรโดย 

1 ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

 

 

บรรยายสรุปรายวิชา

การประกอบการชุมชน

การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน

Story Telling

การค้นหาคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักศึกษาต้นแบบ

“ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”

เรียน ม.ชีวิตเหมือนติดอาวุธทางปัญญาถึงแก่ชราก็มีค่าต่อสังคม

 

ชมวิดีโอทั้งหมด