Mon. Oct 2nd, 2023

ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ

(ฉบับย่อ)-ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580
ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 (ฉบับเต็ม)
ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเต็ม)
สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ
กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เหนือ
แผนงาน ภาคเหนือ (ปีงปม65)
แผนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ปีงปม65
แผนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีงปม65)
แผนงานภาคกลางพื้นที่กทมปีงปม65
แผนงานภาคกลาง-พื้นที่กทม (ปีงปม65)
แผนงานภาคตะวันออก-ปีงปม65-คกปี64
แผนงานภาคตะวันออก (ปีงปม65) + คกปี64
แผนงานภาคตะวันออก-ปีงปม65
แผนงานภาคตะวันออก-ปีงปม65
แผนงานภาคใต้-ปีงปม65-คก.ปี64
แผนงานภาคใต้-ปีงปม65-คก.ปี64
แผนงานภาคใต้-ปีงปม65
แผนงานภาคใต้-ปีงปม65
แผนงานภาคใต้ชายแดน-ปีงปม65
แผนงานภาคใต้ชายแดน-ปีงปม65