Sat. Apr 20th, 2024

  ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม

  เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ

  ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ)
  ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเต็ม)
  สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
  สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ
  แผนงาน ภาคเหนือ (ปีงปม65)
  แผนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีงปม65)
  แผนงานภาคกลาง-พื้นที่กทม (ปีงปม65)
  แผนงานภาคตะวันออก (ปีงปม65) + คกปี64
  แผนงานภาคตะวันออก-ปีงปม65
  แผนงานภาคใต้-ปีงปม65-คก.ปี64
  แผนงานภาคใต้-ปีงปม65
  แผนงานภาคใต้ชายแดน-ปีงปม65