Mon. Jul 22nd, 2024

  วิทยานิพนธ์

  บัณฑิตศึกษา                      

   

                     การจัดระบบหมวดหมู่เล่มวิทยานิพนธ์ สำหรับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ “สำนักหอสมุดและสารสนเทศ” เพื่อให้บริการในการเข้าถึงเล่มวิทยานิพนธ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ บัณฑิตศึกษา ได้กำหนดหมวดหมู่วิทยานิพนธ์เพื่อเป็นคำค้นผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัล มีดังต่อไปนี้

  ลำดับที่

  หมวดหมู่วิทยานิพนธ์

  1

  เศรษฐกิจพอเพียง

  2

  การจัดการความรู้สู่การพัฒนา

  3

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

  4

  การอนุรักษ์-ฟื้นฟู

  5

  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

  6

  การจัดการด้านพลังงาน

  7

  การจัดการด้านสาธารณสุข

  8

  การจัดการกองทุน

  9

  การจัดการด้านเครือข่าย

  10

  การจัดการน้ำ/ดินสู่เกษตรผสมผสาน

  11

  การพัฒนากลุ่มอาชีพ

  12

  การจัดการทรัพยากร

  13

  ศึกษาบุคคลตัวอย่าง/ชุมชนตัวอย่าง

  14

  การมีส่วนร่วมและเป้าหมายทางการพัฒนา

  15

  การจัดการท่องเที่ยว