Sun. Oct 1st, 2023

วิทยานิพนธ์

บัณฑิตศึกษา                      

 

                   การจัดระบบหมวดหมู่เล่มวิทยานิพนธ์ สำหรับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ “สำนักหอสมุดและสารสนเทศ” เพื่อให้บริการในการเข้าถึงเล่มวิทยานิพนธ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ บัณฑิตศึกษา ได้กำหนดหมวดหมู่วิทยานิพนธ์เพื่อเป็นคำค้นผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัล มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่

หมวดหมู่วิทยานิพนธ์

1

เศรษฐกิจพอเพียง

2

การจัดการความรู้สู่การพัฒนา

3

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4

การอนุรักษ์-ฟื้นฟู

5

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

6

การจัดการด้านพลังงาน

7

การจัดการด้านสาธารณสุข

8

การจัดการกองทุน

9

การจัดการด้านเครือข่าย

10

การจัดการน้ำ/ดินสู่เกษตรผสมผสาน

11

การพัฒนากลุ่มอาชีพ

12

การจัดการทรัพยากร

13

ศึกษาบุคคลตัวอย่าง/ชุมชนตัวอย่าง

14

การมีส่วนร่วมและเป้าหมายทางการพัฒนา

15

การจัดการท่องเที่ยว