Wed. Sep 27th, 2023

วิดีโอออนไลน์ประกอบ วิชา การประกอบการชุมชน รหัสวิชา CE634211

วิดีโอออนไลน์ประกอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา CE634211

ชื่อวิชา การประกอบการชุมชน

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

หมวดหมู่ :

(1) การประกอบการชุมชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

(2) หลักการประกอบการชุมชน ความเชื่อมโยงของนวัตกรรมการประกอบการชุมชน

(3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการชุมชนที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

 (รวมจำนวน 35 ชื่อเรื่อง)

***ขอขอบคุณช่อง YOUTUBE และแหล่งที่มาของวิดีโอออนไลน์***

 

หมวดหมู่ วิดีโอ

1. การประกอบการชุมชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

กระบวนทัศน์พัฒนาการประกอบการชุมชน

บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน

บรรยายและฝึกปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจ – ดร.ศรัณย์พร ยินดีสุข

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0 – ธุรกิจชุมชน “เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น”

สร้างต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

แผนแม่แบบชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Case ไม้เรียง

มสธ. สื่อสอนเสริม 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่1-1 ผลิตภาค2/2562

มสธ. สื่อสอนเสริม 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่1-1 ผลิตภาค2/2562

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต

New Development Model “โมเดลใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

2. หลักการประกอบการชุมชน ความเชื่อมโยงของนวัตกรรมการประกอบการชุมชน

คู่มือการจัดการความรู้ของชุมชน

Topic 14 ► กรณีศึกษาผู้ประกอบการชุมชน

องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0 – ธุรกิจชุมชน “เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น”

3. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการชุมชนที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร วิธีการอยู่รอดของ SME ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

แนะนำทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

เรื่องจากทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีประโยชน์อย่างไร (2.50 นาที) แหล่งสื่อ กรมส่งเสริมการเกษตร

“ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง” ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนส่งเสริมการออมเพื่อสร้างวินัย 

THAITOPIC KT5509 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาชุมชน

วิสาหกิจชุมชน คือ?

วิธีเขียนแผนธุรกิจ แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

7 กลยุทธ์เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนับจากศูนย์!

10 แฟรนไชส์ไทยชั้นนำ ที่คนไทยควรนำมาลงทุน ปี 63

เจอแล้ว 10 อาชีพขยันถูกที่ ปีเดียวก็รวยได้!