Sun. Jun 23rd, 2024

  วิดีโอออนไลน์ประกอบ วิชา การประกอบการชุมชน รหัสวิชา CE634211

  วิดีโอออนไลน์ประกอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา CE634211

  ชื่อวิชา การประกอบการชุมชน

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  หมวดหมู่ :

  (1) การประกอบการชุมชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

  (2) หลักการประกอบการชุมชน ความเชื่อมโยงของนวัตกรรมการประกอบการชุมชน

  (3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการชุมชนที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

   (รวมจำนวน 35 ชื่อเรื่อง)

  ***ขอขอบคุณช่อง YOUTUBE และแหล่งที่มาของวิดีโอออนไลน์***

   

  หมวดหมู่ วิดีโอ

  1. การประกอบการชุมชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

  กระบวนทัศน์พัฒนาการประกอบการชุมชน

  บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน

  บรรยายและฝึกปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจชุมชน

  การพัฒนาเศรษฐกิจ – ดร.ศรัณย์พร ยินดีสุข

  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

  กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0 – ธุรกิจชุมชน “เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น”

  สร้างต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

  แผนแม่แบบชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Case ไม้เรียง

  มสธ. สื่อสอนเสริม 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่1-1 ผลิตภาค2/2562

  มสธ. สื่อสอนเสริม 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่1-1 ผลิตภาค2/2562

  โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต

  New Development Model “โมเดลใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

  2. หลักการประกอบการชุมชน ความเชื่อมโยงของนวัตกรรมการประกอบการชุมชน

  คู่มือการจัดการความรู้ของชุมชน

  Topic 14 ► กรณีศึกษาผู้ประกอบการชุมชน

  องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

  กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0 – ธุรกิจชุมชน “เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น”

  3. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการชุมชนที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

  ลดต้นทุน เพิ่มกำไร วิธีการอยู่รอดของ SME ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

  แนะนำทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

  เรื่องจากทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีประโยชน์อย่างไร (2.50 นาที) แหล่งสื่อ กรมส่งเสริมการเกษตร

  “ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง” ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนส่งเสริมการออมเพื่อสร้างวินัย 

  THAITOPIC KT5509 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาชุมชน

  วิสาหกิจชุมชน คือ?

  วิธีเขียนแผนธุรกิจ แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

  7 กลยุทธ์เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนับจากศูนย์!

  10 แฟรนไชส์ไทยชั้นนำ ที่คนไทยควรนำมาลงทุน ปี 63

  เจอแล้ว 10 อาชีพขยันถูกที่ ปีเดียวก็รวยได้!