Mon. Oct 2nd, 2023

วิดีโอออนไลน์ประกอบ วิชา การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ

วิดีโอออนไลน์ประกอบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รหัสวิชา GE634104

ชื่อวิชา การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

หมวดหมู่ :

(1) กระบวนการเรียนรู้  

(2) เทคนิคการคิด

(3) ตรรกะการให้เหตุผลและการตัดสินใจ

***ขอขอบคุณช่อง YOUTUBE และแหล่งที่มาของวิดีโอออนไลน์***

หมวดหมู่

1. กระบวนการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และ สรุปแนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะห์

เทคนิคการใช้เครื่องมือ : การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในการถอดบทเรียน AAR

เทคนิคการเรียน กระบวนการเรียนรู้ หรือ Process Learning

4 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)

ความอยากรู้สำคัญกว่าความรู้ เราจะสร้างกระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคตได้อย่างไร The Secret Sauce EP.225

เคล็ดลับ 5 ประการในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ – Samantha Agoos

21st CE Learning Process กระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

เรียนรู้ถูกจุดจะเก่งแซงคนอื่นแบบพุ่งไว l ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต

กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning)

2. เทคนิคการคิด

เคล็ดลับ 5 ประการในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ – Samantha Agoos

เทคนิคการคิด Content ของ Youtuber – GuZap – AsayHi

3 วิธีฝึกตัวเองเป็นคนคิดบวก

เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น กับ 10 วิธีคิดบวกทำได้ง่ายๆ | PURIFILM channel

การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

บทที่ 4 – วิธีการคิดใหญ่

เทคนิคการเรียน Ping Pong – การคิดวิเคราะห์แบบจดจ่อ และการคิดแบบผ่อนคลาย

คิดบวก วิธีฝึกง่ายๆถ้ารู้จักประโยคนี้ – Positive Thinking by Getupteacher

อบรม การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การคิดแบบวิเคราะห์และสังเคราะห์

3. ตรรกะการให้เหตุผลและการตัดสินใจ

4 จุดเน้น : ความสามารถในการใช้เหตุผล (Reasoning Ability)

การคิดและการตัดสินใจ (1/6) : การคิดและการตัดสินใจ

การคิดและการตัดสินใจ (2/6) : กระบวนการคิด

การคิดและการตัดสินใจ (3/6) : การใช้เหตุผล

การคิดและการตัดสินใจ (4/6) : ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

การคิดและการตัดสินใจ (5/6) : กระบวนการตัดสินใจ

การคิดและการตัดสินใจ (6/6) : กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

ความถนัดในการตัดสินใจ | ตัดสินใจโดยใช้ตรรกะเหตุผล | Thinker | โค้ชปอย เอ็นเนียแกรม

07 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ ตอนที่1 การให้เหตุผล