Tue. Jun 18th, 2024

  วิชา แผนแม่บทชุมชนโดยกระบวนการประชาพิจัยและพัฒนา รหัสวิชา ID4002

  1

  ชื่อหนังสือ: กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

  สาระสังเขป: รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชนที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง การแก้ปัญหา ของชุมชน และการเกิดพลังอำานาจให้แก่ประชาชนในชุมชน

  บรรณานุกรม: นฤมล ภูมิระวิ. (ม.ป.ป.). กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ.

  แหล่งที่มา: วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ

  2

  ชื่อหนังสือ: สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

  สาระสังเขป: รวมรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

  บรรณานุกรม: คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ. (2561). สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580). (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)

  แหล่งที่มา: คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

  3

  ชื่อหนังสือ: แผนชีวิตชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนายั่งยืน

  สาระสังเขป: หนังสือที่เกิดจากการรวมรวมบทเรียน ผลการดำเนินงานและรูปธรรมความสำเร็จของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองที่ผ่านมา เพื่อใช้ประกอบในงานใหญ่ ของภาคประชาชน คืองานมหกรรม “วิถีพลังไท เพื่อการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น

  บรรณานุกรม: เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค. (2550). แผนชีวิตชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนายั่งยืน. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

  แหล่งที่มา: เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

  4

  ชื่อหนังสือ: แผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน

  บรรณานุกรม: จำนงค์ แรกพินิจ. (ม.ป.ป.). แผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน. มหาวิทยาลัยทักษิณ. (power point)

  5

  ชื่อหนังสือ: แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ สามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ  ขับเคลื่อนงานอย่างสามัคคี เกิดสภาผู้นำ และแหล่งรวมนักพัฒนา

  บรรณานุกรม: สุวัฒน์ คงแป้น. (2547). แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

  แหล่งที่มา:  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)