Mon. Oct 2nd, 2023

วิชา แผนแม่บทชุมชนโดยกระบวนการประชาพิจัยและพัฒนา รหัสวิชา ID4002

1

ชื่อหนังสือ: กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สาระสังเขป: รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชนที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง การแก้ปัญหา ของชุมชน และการเกิดพลังอำานาจให้แก่ประชาชนในชุมชน

บรรณานุกรม: นฤมล ภูมิระวิ. (ม.ป.ป.). กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ.

แหล่งที่มา: วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ

2

ชื่อหนังสือ: สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

สาระสังเขป: รวมรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

บรรณานุกรม: คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ. (2561). สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580). (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)

แหล่งที่มา: คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

3

ชื่อหนังสือ: แผนชีวิตชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนายั่งยืน

สาระสังเขป: หนังสือที่เกิดจากการรวมรวมบทเรียน ผลการดำเนินงานและรูปธรรมความสำเร็จของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองที่ผ่านมา เพื่อใช้ประกอบในงานใหญ่ ของภาคประชาชน คืองานมหกรรม “วิถีพลังไท เพื่อการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น

บรรณานุกรม: เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค. (2550). แผนชีวิตชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนายั่งยืน. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

แหล่งที่มา: เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

4

ชื่อหนังสือ: แผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน

สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน

บรรณานุกรม: จำนงค์ แรกพินิจ. (ม.ป.ป.). แผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน. มหาวิทยาลัยทักษิณ. (power point)

5

ชื่อหนังสือ: แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ สามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ  ขับเคลื่อนงานอย่างสามัคคี เกิดสภาผู้นำ และแหล่งรวมนักพัฒนา

บรรณานุกรม: สุวัฒน์ คงแป้น. (2547). แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

แหล่งที่มา:  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)