Sat. Apr 13th, 2024

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

  รุ่น 1/2563

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต รหัสวิชา GE634109

  ขอขอบคุณแหล่งที่มาของสารสนเทศ

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตพฤติกรรมความปลอดภัย ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ทิพย์วัลย์เรืองขจร. (2554). วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2557). วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 

  สาระสังเขป: วารสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ความท้าทายระดับโลกและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในยุโรป นวัตกรรมแห่งยุโรป ฯลฯ


  บรรณานุกรม: มาณพสิทธิเดช. (บรรณาธิการที่ปรึกษา). 2564.วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์.(ฉบับสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์), 5.

  สาระสังเขป: วารสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของการศึกษาไทยความร่วมมือการถ่านทอดเทคโนโลยีระหว่างไทย-จีน ความสำเร็จอของจีนในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯลฯ

  บรรณานุกรม: พสุภา ชินวรโสภาค. (บรรณาธิการ). 2564. วิทย์ไมตรีไทย-จีน (ฉบับวันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการอุดมศึกษาโทย ณ กรุงปักกิ่ง พ.ศ. 2564).

  สาระสังเขป: ปริทัศน์เล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของแมลง แมลงกับการพัฒนาโลกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อแมลงแปลงเป็นอาหารมนุษย์ข่าวแมลงในสหรัฐฯ ที่น่าสนใจ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์. (บรรณาธิการบริหาร). 2564. วิทย์ปริทัศน์.(สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณกรุงวอชิงตัน). 5.


  สาระสังเขป: เอกสารนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยองค์ประกอบ 7 ประการของ ความอยู่ดีมีสุข ฯลฯ

  บรรณานุกรม: กรธรรม สถิรกุล. (2550). เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย.เอกสารประกอบการสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างเครือข่ายวิจัย.กรุงเทพฯ : NSTDA.

  สาระสังเขป: .งานวิจัยนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของธุรกิจบริการทางสังคมของผุ้สูงอายุวัยต้นผู้สูงอายุวัยต้นที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสเทศ และศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุวัยต้นฯลฯ

  บรรณานุกรม: ดารณี พิมพ์ช่างทอง และอภิรดา สุทธิสานนท์. (ม.ป.ป.). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุวัยต้น.วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 11(1), 61-82.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลและการสืบค้น ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สุขุม เฉลยทรัพย์ และคนอื่น. (2555). เทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

  สาระสังเขป: วารสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้าในยุค social media ที่ต้องรู้เท่าทัน ผู้ริเริ่มเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน การบริหารจัดการเพื่อกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: นฤมล รื่นไวย์. (บรรณาธิการ). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (ฉบับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย), 34(4).

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญ และสถานการณ์ของประเทศไทย ผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่ผ่านมา ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.(2555). นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔). กรุงเทพฯ : สำนักงาน.