Sun. Jun 23rd, 2024

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

  รุ่น 1/2563

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  วิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการประกอบการชุมชน รหัสวิชา CE634205

  ขอขอบคุณแหล่งที่มาของสารสนเทศ

  สาระสังเขป: นิตยสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเติมโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การเพิ่มผลิตภาพของแรงงานและผู้ประกอบการในชุมชน การใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน). (2564). พัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.


  สาระสังเขป: งานวิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้บริบทการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อมและแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจขนาดย่อม

  บรรณานุกรม: บุญฑวรรณ วิงวอน, อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก และอัจฉรา เมฆสุวรรณ. (2557).แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 9(1), 102-119.

  สาระสังเขป: งานวิจัยนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนแนวคิดและมาตรการการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

  บรรณานุกรม: วุฒิสารตันไชย และคนอื่น. (2558). การศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน. เอกสารประกอบการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: งานวิจัยนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงรูปแบบการจัดตั้งการบริหารจัดการ และความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน

  บรรณานุกรม: จักรพงษ์ นวลชื่น. (2561). แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษากรณี วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.


  สาระสังเขป: งานวิจัยนี้รวบรวมความรู้แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์มะพร้าวตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

  บรรณานุกรม: พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์. (2563). การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์มะพร้าว ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ,7(1), 95-108.


  สาระสังเขป: ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสารกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

  บรรณานุกรม: กนกพร ฉิมพลี. (2555).รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.


  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม การแพทย์ไทย ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนา ประเพณี และโภชนาการ

  บรรณานุกรม: องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม.(ม.ป.ป.). ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน. ลำปาง: องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม.


  สาระสังเขป: งานวิจัยนี้รวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทำไม้กวดดอกหญ้าชุมชนตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมอาชีพในชุมชน

  บรรณานุกรม: บาลกิสอาแด และคนอื่น. (ม.ป.ป.). การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมอาชีพในขุมชน: ศึกษากรณีการรวมกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าชุมชนตำบลกาหลงอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส. หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง.


  สาระสังเขป: งานวิจัยนี้รวบรวมความรู้การใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวคิดการออกแบบแฟชั่นเพื่อพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมแนวคิดภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้

  บรรณานุกรม: จรัสพิมพ์วังเย็น และคนอื่น. (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวคิดการออกแบบแฟชั่นเพื่อพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

  สาระสังเขป: MAGAZINE เล่มนี้รวบรวมความรู้เศรษฐกิจติดดิน เหนียวห่อกล้วยยายศรีการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ในยุคโควิด-19 ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ธนาคารแห่งประเทศไทย.(2564). เหนียวห่อกล้วยยายศรี. BOT พระสยาม MAGAZINE, 44(1). 38-41.