Sun. Jun 23rd, 2024

  วิชา พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย

  01

  ชื่อหนังสือ:    ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน

  สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม การสร้างคุณภาพชีวิต การปรับและพัฒนาระบบภาครัฐ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความสามารถการแข่งขัน

     สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

           

  02

  ชื่อหนังสือ:    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

  สาระสังเขป:  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

  03

   ชื่อหนังสือ: อนาคตที่เราต้องการ

  สาระสังเขป:    หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ร่วมของเรา การยืนยันคำมั่นทางการเมือง เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและขจัดความยากจน กรอบงานและการติดตามผล และกลไกดำเนินงาน

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (ม.ป.ป.). อนาคตที่เราต้องการ. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

  04

   ชื่อหนังสือ:  คนไทยแห่งอนาคต

  สาระสังเขป: วารสารฉบับนี้มุ่งเสนอประเด็นการพัฒนาคนไทยในบริบทของโลกยุคใหม่ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และบทความคุณภาพคนไทย จุดเปลี่ยนสำคัญในอนาคต  สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อผู้สูงอายุ ฯลฯ

  วิโรจน์ นรารักษ์. (2562). วารสารเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับคนไทยแห่งอนาคต. 56(2)

  05

     ชื่อหนังสือ: หลักมิติการพัฒนาเดินหน้าแผนฯ 12

  สาระสังเขป:  วารสารนี้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่หลากหลายและมีลำดับความสำคัญสูง ที่ควรนำมาพิจารณากำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12

  วิทยา ปิ่นทอง. (2557). วารสารเศรษฐกิจและสังคม. (ฉบับหลากมิติการพัฒนา…เดินหน้าแผนฯ 12) 51(4)

     

  06

   ชื่อหนังสือ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: แนวทางพัฒนาสู่ความสำเร็จขององค์การ

  สาระสังเขป: วารสารฉบับนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ และการบริหารผลการปฏิบัติงาน

  เอกสิทธิ์ สนามทอง. (2562). วารสารเกษมบัณฑิต (ฉบับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ). 20(1)

  07

   ชื่อหนังสือ: ประวัติศาสตร์อีสาน

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวมรวมประวัติศาสตร์อีสานลุ่มน้ำมูลตอนต้น ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำโขง การปกครองและการปฏิรูปการปกครองมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ

  เติม วิภาคย์พจนกิจ. (2546). ประวัติศาสตร์อีสาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  08

  ชื่อหนังสือ: ครอบครัว “เปราะบาง” เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสงคมทำร้ายครอบครัวไทยและทิ้งใครหลายคนไว้เบื้องหลัง

  สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในประเด็นต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความเปราะบาง ฯลฯ 

  ภูเบศร์ สมุทรจักร. (2562). ครอบครัว “เปราะบาง” เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสงคมทำร้ายครอบครัวไทยและทิ้งใครหลายคนไว้เบื้องหลัง. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

         

  09

  ชื่อหนังสือ:  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตของโลกยุคใหม่

  สาระสังเขป: วารสารเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เน้นการพัฒนาความเข้มแข็งของขุมชน การพึ่งตนเอง การจัดการตนเอง และการมีส่วนร่วม

  สิริยา รัตนช่วย. (2560). การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตของโลกยุคใหม่. วารสารการเมืองการปกครอง. 7(1)