Tue. Jul 16th, 2024

  E-book วิชา การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา รหัสวิชา GE4001

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 2/2561 แผนเรียนตามปกติ

  กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และกลุ่มวิชาการจัดการเกษตรยั่งยืน (พัทลุง)

  ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

  ขอขอบคุณแหล่งที่มาของสารสนเทศ

  สาระสังเขป: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวีการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยเก็บข้อมูลด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปเป็นวิธีการดังกล่าว


  บรรณานุกรม: บัณฑิกา จารุมา และพะยอม ก้อนในเมือง. (2563). วิธีพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 6(1), 409-423.

  แหล่งที่มา:  วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

  สาระสังเขป: เป็นการนำเสนอ Pinterest สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งนับเป็นสื่อใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อปรับใช้ในระบบการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศนี้  โดยเน้นให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า จนเชื่อมโยงเข้ากับเป้าประสงค์ขององค์การได้

  บรรณานุกรม: ภัทราวดี ธีเลอร์ และกรทักษ์ ธาดาธีรธรรม. (ม.ป.ป.). แนะนำ Pinterest สื่อใหม่กับการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21. Executive Journal,131-138.


  แหล่งที่มา:  Executive Journal

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้ ลักษณะความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงมีแบบทดสอบให้ทำ


  บรรณานุกรม: วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาไทย. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบบทบาทและทักษะ ประโยชน์และความสำคัญ ผลกระทบ แนวโน้มการใช้และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลและการสืบค้น เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

  บรรณานุกรม: สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ. (2555). เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

  แหล่งที่มา:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานในห้องสมุด หรือที่เรียนว่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ งานสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงาน เทคโนโลยีสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

  บรรณานุกรม: ชุติระ ระบอบ. (2541). เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาและวิจัย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 12(36), 43-55.

  แหล่งที่มา:  วารสารสุทธิปริทัศน์