Fri. Sep 22nd, 2023

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

รุ่น 2/63

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา รหัสวิชา CE634202 หมวดวิชาเฉพาะ

วิชา การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต รหัสวิชา CE634203 หมวดวิชาเฉพาะ

วิชา การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน รหัสวิชา LD634202

วิชา ชุมชนอภิวัตน์ รหัสวิชา GE634106

วิชา สันติศึกษา รหัสวิชา GE634108