Tue. May 28th, 2024

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

  รุ่น 2/63

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา รหัสวิชา CE634202 หมวดวิชาเฉพาะ

  วิชา การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต รหัสวิชา CE634203 หมวดวิชาเฉพาะ

  วิชา การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน รหัสวิชา LD634202

  วิชา ชุมชนอภิวัตน์ รหัสวิชา GE634106

  วิชา สันติศึกษา รหัสวิชา GE634108