Thu. Jun 13th, 2024

  รุ่น 1/63

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  วิชา การพัฒนาชีวิต 2

  การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน

  รหัสวิชา LD634202

  Video

  วิชา ชุมชนอภิวัตน์

  รหัสวิชา GE634106

  วิชา สันติศึกษา

  รหัสวิชา GE634108