Mon. Jun 17th, 2024

  รุ่น 2/63

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  วิชา ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา

  รหัสวิชา GE634101 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  วิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

  รหัสวิชา CE634201 หมวดวิชาเฉพาะ

  วิชา สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล

  รหัสวิชา GE634102 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  วิชา สุนทรียภาพแห่งชีวิต

  รหัสวิชาGE634107 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป