Mon. Oct 2nd, 2023

รุ่น 2/63

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

วิชา ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา

รหัสวิชา GE634101 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา CE634201 หมวดวิชาเฉพาะ

วิชา สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล

รหัสวิชา GE634102 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชา สุนทรียภาพแห่งชีวิต

รหัสวิชาGE634107 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป