Mon. Jul 22nd, 2024

  เอกสารอ่านประกอบ หมวดวิชาเฉพาะ  วิชา การประกอบการชุมชน   

  ชื่อเรื่อง : ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้ประกอบการ (เครื่องหมายการค้า)

  คำอธิบาย :  การคุ้มครองครื่องหมายการค้าจะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้สิทธิในการป้องกันผู้อื่นจากการทำการตลาดในสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนหลงผิด ส่งผลถึงรายได้ขององค์กร ชื่อเสียงและภาพพจน์

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  ชื่อเรื่อง : ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้ประกอบการ (ลิขสิทธิ์)

  คำอธิบาย :  ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองทันทีที่ได้มีการสร้างสรรค์งาน และเป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ ต่องานนั้นภายในระยะเวลาที่จำกัดไว้ตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถที่จะได้รับการเยี่ยวยาชดเชยความเสียหายจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ทางแพ่งและอาญา

  สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:    กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  ชื่อเรื่อง : ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้ประกอบการ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

  คำอธิบาย :   สิทธิบัตร หรือเรียกว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” เพื่ปกป้องการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเป็นสิทธิผูกขาดสำหรับผู้ทรางสิทธิบัตรที่จะสามารถกันมิให้บุคคลอื่นนำการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนไปแสวงหาประโยชน์ สิทธิบัตรมี 2 ประเภท คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

  สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:    กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  ชื่อเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556-2560

  คำอธิบาย :  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศฉบับนี้ ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อความสามารถในการแข่งขัน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สภาพัฒน์

  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)

  คำอธิบาย :  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564

  คำอธิบาย : บทความนี้กล่าวถึง “ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:   สภาพัฒน์

  ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม

  คำอธิบาย :  นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมให้กับผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน และทำให้เกิดนวัตกรรมจากการแก้ปัญหา 1.การแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม 2.กระบวนการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม 3.ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: มารุต พัฒผล, รศ.ดร.

  ชื่อเรื่อง : ขอบฟ้าใหม่แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์อนาคต

  คำอธิบาย :  กระบวนการเรียนรู้ (learning processes) ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนทักษะการเรียนรู้ ของผู้เรียน ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่นับว่าเป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาทุกระดับของประเทศไทยและโลก ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร. (ร่วม

  กระบวนทัศน์การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

  คำอธิบาย : กระบวนทัศน์การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมผู้สอนใช้วิธีการโค้ชให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถผ่านการสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งคำถามกระตุ้นการคิด การเสริมแรงทางบวก การสร้างแรงจูงใจภายใน ตลอดจนการให้คำชี้แนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

  สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:    วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร. (ร่วม)

  ชื่อเรื่อง :3 ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

  คำอธิบาย : ความรู้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความรู้ที่มีอยู่ก่อนการปฏิบัติ ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติและความรู้ที่ได้รับหลังการปฏิบัติ ความรู้ทั้ง 3 นี้ นำมาสังเคราะห์ไปสู่การต่อยอดความรู้และนวัตกรรมต่อไป

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร. (ร่วม

  ชื่อเรื่อง :Trust กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม

  คำอธิบาย : ความสำคัญของ Trust ที่มีต่อการกล้าจินตนาการ กล้าคิดสร้างสรรค์ มั่นใจในการทำสิ่งที่ยากและท้าทายของผู้เรียน รวมทั้งแนวทางการสร้าง Trust ให้เกิดกับผู้เรียน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร. (ร่วม

  ชื่อเรื่อง : Breakthrough Thinking เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

  คำอธิบาย : แนวทางการกระตุ้นผู้เรียนให้มีทักษะการคิดตลอดแนว หรือการคิดอย่างทะลุปรุโปร่งสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผู้สอนควรพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร. (ร่วม

  ชื่อเรื่อง :  มาตรวิทยา…เพื่อนวัตกรรมอัจฉริยะ

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยาอันเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยติดปีกให้ความคิดสร้างสรรค์ โลดแล่นอกมาจากโลกแห่งจินตนาการ ส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

  ชื่อเรื่อง :       Innovation for the Future นวัตกรรมเพื่ออนาคต

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้อธิบายแง่มุ่มต่างๆ ของคำว่านวัตกรรม ทั้งความหมาย ประโยชน์ จุดเริ่มต้น ตัวอย่างนวัตกรรมระดับต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมเพื่ออนาคต 7 ประการ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย สามารถนำนวัตกรรมมาประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

  ชื่อเรื่อง : แผนฯ 12 ฉบับประชาชน นวัตกรรมคือหัวใจของการพัฒนา

  คำอธิบาย :บทความนี้กล่าวถึงอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า ความเชื่อมโยงระหว่างอนาคตประเทศไทย 20 ปีกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  กับ 10 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พร้อมสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากแผนฯ 12

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สภาพัฒน์

  ชื่อเรื่อง :หนังสือ OPEN NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

  คำอธิบาย :เนื้อหาในเล่มรู้จัก สวทช. บริการสำหรับภาคเอกชนnเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเกษตรสมัยใหม่- Smart Farm สัตว์- Smart Farm พืชn- Smart Farm Bio Control อาหารเพื่ออนาคต- Smart Functional Food- Smart Food Processing & Packaging- Smart Food Safety สุขภาพ/การแพทย์- Smart Beauty – Smart Health เศรษฐกิจฐานชีวภาพ – Bio Based

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  ชื่อเรื่อง :สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน

  คำอธิบาย :ข้าวไทย, โภชนาการ, สารสกัดจากข้าว, น้ำมันรำข้าว, โภชนเภสัชจากน้ำมันรำข้าว, ข้าวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, ข้าวสำหรับผู้ป่วยทางสมอง, คุณค่าข้าวไทย, ข้าวสำหรับผู้ป่วยระบบหลอดเลือดและหัวใจ, ข้าวสีและสารสำคัญ, ข้าว, การวิจัยเรื่องข้าว, สารออกฤทธิ์จากข้าวมีสี, ข้าวและวิตามินบี 9

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

  ชื่อเรื่อง : จากเกษตรสู่นวัตกรรม

  คำอธิบาย :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย นอกจากนี้ สวก. ยังตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากผลงานวิจัย จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ และคุ้มครองตามกฎหมาย สวก.ได้รวบรวมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของ สวก. ไว้ในหนังสือ ARDA’s IP for Utilization จากเกษตรสู่นวัตกรรม จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) ข้าว 2) สมุนไพรและเครื่องสำอาง 3) อาหาร 4) ปาล์มน้ำมัน 5) ประมง 6) เครื่องจักร และ 7) เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งเป็นอีกช่องทางให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าถึงการขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิและเพิ่มโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมบนฐานการใช้วัตถุดิบทางการเกษตร

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

  ชื่อเรื่อง :เครื่องมือทางการเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ

  คำอธิบาย :งานวิจัยชิ้นนี้วิเคราะห์ปัญหาของการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและจำหน่ายสินค้าขั้นกลางกับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขมาตรการที่สนับสนุนการส่งออกของรัฐให้มีประสิทธิผลต่อการส่งออกทั้งระบบอย่างแท้จริง รวมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าขั้นกลางได้รับประโยชน์จากมาตรการอย่างทั่วถึง

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:ปกรณ์  วิชยานนท์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

  ชื่อเรื่อง :แนวทางการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าขั้นกลางเพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก

  คำอธิบาย :งานวิจัยชิ้นนี้วิเคราะห์ปัญหาของการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและจำหน่ายสินค้าขั้นกลางกับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขมาตรการที่สนับสนุนการส่งออกของรัฐให้มีประสิทธิผลต่อการส่งออกทั้งระบบอย่างแท้จริง รวมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าขั้นกลางได้รับประโยชน์จากมาตรการอย่างทั่วถึง

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

  ชื่อเรื่อง :พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาพลังงาน การเรียนรู้ การพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ชื่อเรื่อง :การวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท: รายงานประมวลผล

  คำอธิบาย :งานวิจัยชิ้นนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และทำเลที่ตั้งของธุรกรรมทางเศรษฐกิจ แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม บทบาทของนโยบาย

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงานไทเลอร์ บิกส์, ปีเตอร์ บริมเบิล, โดนัลด์ สนอดแกรสส์ , ไมเคิล เมอร์เรย์ (ที่ปรึกษา), สถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศของฮาวาร์ด

  ชื่อเรื่อง :อุปสงค์ของครัวเรือนต่อสินค้าที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมชนบท

  คำอธิบาย :วิจัยชิ้นนี้วิเคราะห์สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาจากการที่การส่งออกของไทยประสบกับปัญหาอย่างมากในปี 2539 ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ ตามมาหลายประการ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน 

  ชื่อเรื่อง :อุปสงค์ของครัวเรือนต่อสินค้าที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมชนบท

  คำอธิบาย :งานวิจัยฉบับนี้รวบรวมรูปแบบของอุปสงค์ของหน่วยครัวเรือนในต่างจังหวัด ความยืดหยุ่นของกลุ่มสินค้าต่อรายได้ และของสินค้ารายประเภท แต่ละภาค การทดแทนสินค้าจากเมืองด้วยสินค้าจากชนบท

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ไพฑูรย์  วิบูลชุติกุล, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

  ชื่อเรื่อง :พัฒนาการของผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ในภาคใต้

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดีบุกและยางพารา : รากฐานการประกอบธุรกิจ นโยบายเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล การพัฒนาของผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ภูวดล ทรงประเสริฐ

  ชื่อเรื่อง :คู่มือเคล็ดลับการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวมรวมรูปแบบการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กฎหมาย กฎระเบียบ กฎหมายทางการเงิน ภาษี ทรัพยากรบุคคล/แรงงาน วัฒนธรรม รูปแบบการลงทุน การค้า การร่วมทุน/พันธมิตรทางการค้า สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่งที่พึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติกับการทำธุรกิจกับชาวเวียดนาม

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงานมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

  ชื่อเรื่อง :เทคโนโลยีและทรัพยากรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาหารและเครื่องดื่ม

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลเทคโนโลยีและทรัพยากรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการทำธุรกิจ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงานปราโมทย์ ธรรมรัตน์;กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร;พวงพร ลิ่มศิลา;กรุณา จีน ถนอม

  ชื่อเรื่อง :มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับเศรษฐกิจ มนุษย์กับการเมือง มนุษย์กับกฎหมาย

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน สุมิตร สุวรรณ;อรวรรณ์ ทองเพิ่ม;ณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ;ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ;ประพันธ์ เกียรติเผ่า;ภัทรานิษฐ์ ศรีมงคล;สุธารัตน์ ชาวนาฟาง;ปจภณ รอดโพธิ์ทอง

  ชื่อเรื่อง :มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับเศรษฐกิจ มนุษย์กับการเมือง มนุษย์กับกฎหมาย

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน สุมิตร สุวรรณ;อรวรรณ์ ทองเพิ่ม;ณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ;ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ;ประพันธ์ เกียรติเผ่า;สถาพร รอดโพธิ์ทอง;สุธารัตน์ ชาวนาฟาง

  ชื่อเรื่อง :พัฒนาการของผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ในภาคอีสาน

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้นำเสนอพื้นฐานแห่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจของภาคอีสาน เส้นทางการเจริญเติบโต หรือการคลี่คลายทางเศรษฐกิจจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2523-2533) วิเคราะห์ตัวอย่างของนักธุรกิจสมัยใหม่บางคน โดยตั้งอยู่บนบริบทของจังหวัดที่นักธุรกิจนั้นๆ ดำเนินธุรกิจของเขา และแนวโน้มทางเศรษฐกิจและธุรกิจของภาคอีสานในอนาคต

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ภูวดล ทรงประเสริฐ

  ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่เป็นระบบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์การพัฒนาทั้งในด้านทฤษฎีและในด้านปฏิบัติ ความจำเริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยการพัฒนาและการด้อยพัฒนา แบบจำลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ นำไปสู่การวางแผนพัฒนา

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์

  ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ การวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อุปสรรค์ในการพัฒนาและแบบฉบับของการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนเศรษฐกิจ กระบวนการวางแผนเศรษฐกิจ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์;ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี

  ชื่อเรื่อง :ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชนในประเทศไทย: รายงานการวิจัย       

  คำอธิบาย :งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชนและเครือข่าย โครงการย่อย 5 โครงการแรกเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชนในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก และใต้ ส่วนโครงการย่อยที่ 6 เป็นการศึกษาเรื่องของเครือข่ายธุรกิจชุมชน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน รังสรรค์ ปิติปัญญา;ประภัสร์ ศิริสัมพันธ์นาวา;วรรณา อาจณรงค์;ดวงพร อ่อนหวาน;วีระศักดิ์ ตุลยาพร;เมธา สุธีรโรจน์;สุชิน ปลีหะจินดา;ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์;ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์;นวลละออ มีชัย;ผานิตย์ ถิรพลงาม;ธวัช ลัดลอย;สัญญา ธานี;นิตยา คุ้มพงษ์;ทัศนีย์ สุวานิชวงศ์;สุรชัย อุตมอ่าง;จันทร์เพ็ญ ชิดเชื้อ;วิไลพร สุขสมภักดิ์

  ชื่อเรื่อง :ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใต้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขา: รายงานวิจัยลำดับที่ 4/2551

  คำอธิบาย :งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านพลังงาน เช่น คาดประมาณความต้องการใช้พลังงานของแต่ละสาขาการผลิต และวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของแต่ละสาขาการผลิต นโยบายที่เหมาะสมในการลดการใช้พลังงาน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์;บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

  ชื่อเรื่อง :การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy formulation)

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การกำหนดยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สุมิตร สุวรรณ

  ชื่อเรื่อง :รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ด้านการศึกษาและการพัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ  ความหมาย แนวคิด หลักการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนายุคความทันสมัย แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาหลังยุคความทันสมัย และผลการพัฒนารัฐไทย

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สุมิตร สุวรรณ

  ชื่อเรื่อง :การบริหารของคงคลัง ระบบ MRP (Material Requirements Planning)   

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจ แผนดำเนินการด้านการผลิต การวางแผนด้านผลผลิต กับการวางแผนกำลังการผลิต

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: พิภพ ลลิตาภรณ์

  ชื่อเรื่อง :ระบบการควบคุมการผลิตระดับโรงงาน

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตระดับโรงงาน ประเภทของการกำหนดตารางการผลิต ระบบการวางแผนกำลังการผลิต การควบคุมการปฏิบัติงานโรงงาน การออกใบสั่งและการกำหนดตารางการผลิต การกำหนดตารางการผลิตสำหรับโรงงานที่เน้นผลิตภัณฑ์ การควบคุมการผลิต ระบบการรวบรวมข้อมูลโรงงาน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: พิภพ ลลิตาภรณ์

  ชื่อเรื่อง :สหกรณ์ออมทรัพย์: เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

  คำอธิบาย :หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์: เครื่องมือในการพัฒนา ปัญหา และแนวทางปรับปรุงสหกรณ์ออมทรัพย์

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: รังสรรค์ ปิติปัญญา

  ชื่อเรื่อง :การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมการผลิต สารสนเทศ สภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุน และการกำหนดตารางการผลิตขั้นสูง ความล้มเหลวและความสำเร็จในการกำหนดรางการผลิต และการควบคุม

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงานพิภพ ลลิตาภรณ์

  ชื่อเรื่อง :การวางแผนและควบคุมกำลังการผลิต

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาพรวมการวางแผนและควบคุมกำลังการผลิต การวางแผนความต้องการทรัพยากร การวางแผนกำลังการผลิตแบบหยาบๆ การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต การกำหนดตารางกำลังการผลิตและวัสดุไปพร้อมกัน และการบริหารและใช้ประโยชน์กำลังการผลิต

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงานพิภพ ลลิตาภรณ์

  ชื่อเรื่อง :เจาะลึกข้อกำหนดใหม่ ISO 9001:2000

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสู่ ISO 9001:2000 การวิเคราะห์ความแตกต่างและผลเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสู่ ISO 9001:2000 ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการเปลี่ยนแปลง ISO 9001:2000 ตารางสรุปข้อกำหนดใหม่ การตีความ การปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ISO 9001:2000

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงานพิภพ ลลิตาภรณ์

  ชื่อเรื่อง :การผลิตและการใช้สื่อในงานส่งเสริมเผยแพร่

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อในงานส่งเสริม สื่อประเภทเครื่องฉาย เครื่องฉายภาพและเสียง การผลิตและการใช้แผ่นภาพโปร่งใสในการบรรยาย เครื่องเสียงและการใช้เครื่องเสียง การใช้และการผลิตสื่อกราฟฟิก

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ไพโรจน์ สังข์เดช

  ชื่อเรื่อง :ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง)

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทบาทการควบคุมการผลิต การไหลเวียนของข้อมูลการควบคุมการผลิต การพยากรณ์การผลิต การวางแผนการผลิตรวม การปรับแผนการผลิต การกำหนดตารางการผลิตหลัก การควบคุมของคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับงานและตารางการผลิต การควบคุมตารางการผลิต การวางแผนโครงการ การจัดสมดุลสายการผลิต แนวคิดการผลิตชุดใหม่

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงานพิภพ ลลิตาภรณ์

  ชื่อเรื่อง :การบริหารพัสดุคงคลัง

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุคงคลัง ปริมาณการสั่งที่ประหยัด ระบบจุดสั่งใหม่ การสั่งทดแทนแบบร่วม การวางแผนความต้องการพัสดุ การบริหารพัสดุคงคลังแบบทันเวลาพอดี

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงานพิภพ ลลิตาภรณ์

  ชื่อเรื่อง :หลักการจัดการลอจิสติกส์ (Principles of logistics management)

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการลอจิสติกส์ แนวทางการปรับปรุงเพื่อบริหารจัดการลอจิสติกส์ การบริการ การขนส่ง คลังสินค้า

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ดาวรุ่ง ไอยเดช

  ชื่อเรื่อง :การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิควีเชิงปริมาณเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และตัดสินใจในการจัดการธุรกิจ

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วินัย พุทธกูล

  ชื่อเรื่อง :การจัดการเทคโนโลยีสร้างฝันสู่นวัตกรรม: กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศ

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความท้าทายการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี แบบจำลองกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี จุดกำเนินนวัตกรรม จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดสินค้า ขับเคลื่อนนวัตกรรม เข้าใจตลาดและผู้ใช้ บทเรียนของการเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พ่ายแพ้ ปัจจัยความสำเร็จ จัดทัพปรับองค์กรและพัฒนาทุนมนุษย์ วิจัยและพัฒนา จัดการผลิตอย่างเป็นระบบ การตลาด และข้อควรตระหนักสำหรับผู้บริหารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: บดินทร์ รัศมีเทศ

  ชื่อเรื่อง :เศรษฐศาสตร์การศึกษา (ศศ.488): เอกสารคำสอน

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การศึกษา แนวความคิด การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้จากการศึกษา การวางแผนกำลังคน แบบจำลองอุปสงค์และอุปทานการศึกษา ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการศึกษา

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สุปรียา ควรเดชะคุปต์

  ชื่อเรื่อง :เหมืองความคิด

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารจัดการ การตลาดเชิงรุก เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในโลกยุคไร้พรมแดน และสังคมเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: บดินทร์ รัศมีเทศ

  ชื่อเรื่อง :การจัดการการตลาดบริการ

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการตลาดบริการ ลักษณะโดยทั่วไปของการบริการกระบวนการซื้อและความคาดหวังของลูกค้า กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ และระบบการมีลูกค้าที่ซื่อสัตย์ เป็นความรู้เกี่ยวกับการนำไปใช้ประยุกต์ในการประกอบอาชีพ และการศึกษา

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์

  ชื่อเรื่อง :การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

  คำอธิบาย :เพื่อนำเสนอแก่นขององค์ความรู้ (Concept) และแนวทางการปฏิบัติของชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร. (ร่วม)

  ชื่อเรื่อง :การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่

  คำอธิบาย :รายงานการวิจัยเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ 1. ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนทุกภาคส่วนในความสำคัญและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ศึกษาสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและการคลังท้องถิ่นในประเทศ 3. ศึกษากลไกการแสดงความรับผิดชอบเชิงบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4. สังเคราะห์แนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นที่ต้องอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่น

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน:วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ชื่อเรื่อง :กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา

  คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการศึกษาทบทวนมาตรฐานกิจการนักศึกษา กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา

  ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม