Mon. Jun 17th, 2024

  รายวิชา เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

  ลิงค์ รายวิชา เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

  คัดรายชื่อหนังสือตาม มคอ.3 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

  งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  ประมวลคำในพระบรมราโชวาท-ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550

  การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550.

  เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550

  จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู้การปฏิบัติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2551

  เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่. มูลนิธิชัยพัฒนา. 2550.

  ชีวิตพอเพียง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550.

  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2558.

  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2558.

  พุทธเศรษฐศาสตร์ ฉบับนิสิต นักศึกษาและประชาชน. อภิชัย พันธเสน และคณะ. ดอกหญ้าวิชาการ. 2549.

  เศรษฐศาสตร์อิสลาม ดลมบรรจน์ บากา และอับดุลนาเซ วามุ. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2542.

  คู่มือ Happy Money รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ มีเงินออม. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580). ฉบับประชาชน. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

  เศรษฐกิจชีวิภาพ (Bioeconomy)

  คำอธิบาย :  การนำเทคโนโลยี AR (augmented reality technology) เป็นการนำข้อมูลจากโลกเสมือนที่สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิก ภาพสมามิติ ข้อความ รวมถึงเสียง  มาประยุกต์ใช้กับหนังสือเล่มนี้ เพื่อเกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมั่นคง

  เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economy)

  คำอธิบาย :  จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสำหรับขับเคลื่อนประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และแนวคิดมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เน้นให้ความรู้เบื้องต้น ภาพรวม และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ แง่มุมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ

  เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ (sharing economy)

  คำอธิบาย :  หนังสือเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจขับเคลื่อนประเทศไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เรียนรู้เศรษฐกิจความร่วมมือกัน การบริโภคแบบร่วมมือกัน เศรษฐกิจติดต่อตรง เศรษฐกิจตามอุปสงค์ ระบบการธนาคารเวลา ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ การให้ยืมทางสังคม คราวด์ฟันติง

  เศรษฐกิจผู้สูงวัย (silver economy)

  คำอธิบาย :  การเตรียมการรับมือกับวัยชรา เมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว การมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าวัยแรงงานจะส่งผลทางบวกหรือทางลบ ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือในเรื่องใดบ้าง หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดและการเตรียมตัวของประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจผู้สูงวัย

  เศรษฐกิจอัจฉริยะ (intelligent economy)

  คำอธิบาย :  มุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ AI ที่อยู่รอบตัวเราในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีในชั้นสูงขึ้น มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และตอบโจทย์ด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

  ทรัพยศาสตร์. พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)

  หลอมรวมการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท เล่ม ๒ ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท.

  หลอมรวมการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท เล่ม ๔ ศิลปะเพื่อการพัฒนาชีวิต.