Tue. Jul 16th, 2024

  ผลสำเร็จนักศึกษา

  นายสมคิด ทองรักษา
  นักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ศรช. ชุมพร ศรป.สุราษฏร์ธานี
  โครงงานพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์กาแฟออแกนิกส์ กาแฟคั่วหม้อดิน (Thongruksa clay pot coffee)

            สมคิด ทองรักษา หรือประธานวิสาหกิจชุมชนเก้าเกลอ ได้ดำเนินโครงงานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ชื่อโครงงานพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์กาแฟออแกนิกส์ กาแฟคั่วหม้อดิน โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างผลิตภัณฑ์กาแฟออแกนิกส์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองจำหน่าย สามารถกำหนดราคาได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาราคากลางจากตลาด ทำให้สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว

                      นอกจากสมคิดฯ จะปลูกกาแฟออแกนิกส์ เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพหลักแล้ว ยังมีการลดรายจ่ายให้กับครอบครัว โดยการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใช้เอง เช่น สบู่กาแฟออแกนิกส์ น้ำยาล้างจาน ถ่านชีวมวลจากกิ่งกาแฟที่ตัดทิ้ง มีการปลูกผักรอบบริเวณบ้าน เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เพื่อนำมาบริโภคและจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ทราบรายรับ-รายจ่าย ทำให้การใช้จ่ายเงินเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ลดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น มีเงินเก็บออมมากขึ้น