Tue. May 21st, 2024

  ผลสำเร็จนักศึกษา

  นายเบญจรงค์ ศรีบุรินทร์

  นักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ศรช.เลย ศรป.อุดรธานี
  โครงงานเลี้ยงกบและปลาในกระชังบกเพื่อเพิ่มรายได้ของข้าพเจ้า

               เบญจรงค์ ศรีบุรินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว เบญจรงค์ฯ ยังมีความสนใจในเรื่องการเกษตร และชอบเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชาวบ้าน เบญจรงค์ฯ เลือกทำโครงงานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ชื่อโครงงานเลี้ยงกบและปลาในกระชังเพื่อเพิ่มรายได้ของข้าพเจ้า โดยมีการศึกษาดูงานวิธีการเลี้ยงกบและปลาในสถานที่ต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ โดยเบญจรงค์ฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงของเขาเองด้วยการเลี้ยงในกระชังบกเพื่อเป็นการลดต้นทุน

  ซึ่งก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ มีผลผลิตไว้บริโภคและจำหน่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน และยังให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลากับชาวบ้านที่สนใจ ทำให้มีคนในชุมชนเข้ามาศึกษาดูงาน และเลี้ยงกบเหมือนเบญจรงค์ฯ อีก 4 – 5 ครัวเรือน และคาดว่าจะมีผู้สนใจเลี้ยงตามเพิ่มขึ้นเนื่องจากเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ

                  เบญจรงค์ บอกว่าเดิมพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงกบและเลี้ยงปลานี้ ตนเองมองไม่เห็นประโยชน์ของพื้นที่ เพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก จึงปล่อยให้เป็นที่รกร้าง แต่หลังจากที่มาเรียน ม.ชีวิต ก็รู้จักวิธีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ รู้จักการวางแผน ทำให้สามารถสร้างรายได้จากพื้นที่เล็กๆ และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับคนอื่นอีกด้วย