Wed. Sep 27th, 2023

ฐานข้อมูล E-book

ฐานข้อมูล E-book

รายละเอียดหนังสือ
เปิดอ่านชื่อหนังสือ: เมื่องานรัดตัว จะสร้างครอบครัวได้อย่างไร: สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับทัศนคติ และการให้คุณค่าของคนไทยรุ่นใหม่ (เจเนอเรชันเอกซ์และวาย) ต่อการสร้าง “ครอบครัว” รวมถึงการทำความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสองเจเนอเรชันนี้ เพื่อเห็นมุมมองการสร้างครอบครัว

บรรณานุกรม: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และวาสนา อิ่มเอม. (2560). เมื่องานรัดตัว จะสร้างครอบครัวได้อย่างไร: สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา.

เปิดอ่านชื่อหนังสือ: เรื่องสนุก กระตุกคิด

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์แต่ละช่วงในชีวิตของผู้เขียน แฝงด้วยข้อคิด ค่านิยม ปรัชญาชีวิตที่ดี แนวคิด ทัศนคติ ครอบครัว การเรียน การทำงาน และแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของท่าน สะท้อนความเป็นตัวตน

บรรณานุกรม: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2545). เรื่องสนุก กระตุกคิด. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: เศรษฐธรรมเพื่อสันติภาพ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทความส่วนหนึ่งจากคอลัมน์ เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต โดยผู้เขียน ช่วยปี 2547-2554 ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ มาร้อยเรียง จัดหมวดหมู่ เพื่อชี้ถึงวิกฤตการณ์มนุษย์ สาเหตุเชิงโครงสร้าง ผลกระทบ และทางออกเชิงยุทธศาสตร์

บรรณานุกรม: วิวัฒน์ชัย อัตถากร. (2554). เศรษฐธรรมเพื่อสันติภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา.
เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: อาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอาจารย์ป๋วยซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม บทวิเคราะห์และเข้าใจทั้งสังคมไทยและอาจารย์ป๋วย

บรรณานุกรม: สุลักษณ์ ศิวรักษ์, รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2543). อาจารย์ป๋ซยกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง.
เปิดอ่าน


ชื่อหนังสือ: หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ประวัติ วิธีการ การสร้างทฤษฎี เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ดุลยภาพ การวิเคราะห์เชิงสถิติและเชิงพลวัต

บรรณานุกรม:
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2548). หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับราคาหุ้น ทิศทางค่าเงินบาท ราคาน้ำมัน แนวโน้มเศรษฐกิจไทย แนวโน้มเศรษฐกิจอเมริกา วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทางราคาหุ้นและราคาทองคำ

บรรณานุกรม: พิชัย จาวลา. (2550). เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส.
<เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ทฤษฎีและนโยบาย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงิน และทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ รวมทั้งระบบอัตราแลกเปลี่ยน ผลของนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

บรรณานุกรม: มนตรี โสคติยานุรักษ์. (2544). เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ทฤษฎีและนโยบาย. กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส.
เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานและการประยุกต์ การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร

บรรณานุกรม:
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2553). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 10. [ม.ป.ท.]: พิมพ์ดี.
เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: การจัดการเชิงกลยุทธ์

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไปของการจัดการเชิงกลยุทธ์ สิ่งแวดล้อมภายในทางธุรกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อมภายในทางธุรกิจด้านการผลิต สิ่งแวดล้อมภายในทางธุรกิจด้านการตลาด ฯลฯ

บรรณานุกรม: ไพรัช มากกาญจนกุล. (2552). การจัดการเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 9. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: ทุนนิยมสร้างสรรค์

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิถีใหม่แห่งทุนนิยม ทุนนิยมสร้างสรรค์ บิล เกตศ์ กับ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถกกันเรื่อง “ทุนนิยมสร้างสรรค์” ทุนนิยมสร้างสรรค์ ข้อสนับสนุนทุนนิยมสร้างสรรค์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: สฤณี อาชวานันทกุล (แปล). (2553). ทุนนิยมสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส.
เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) 19 จากทุนผูกขาดสู่วินาศกรรม

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทบาทและพลังอำนาจาของบริษัทข้ามชาติในยุคครอบโลก บรรษัทข้ามชาติผู้ขาดเศรษฐกิจโลก ขั้นใหม่และข้นสุดท้ายของจักวรรดิทุนนิยม บรรษัทข้ามช้านกับสงครามราคายาต้านเอดส์

บรรณานุกรม: ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ). (2544). เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) 19 จากทุนผูกขาดสู่วินาศกรรม. (ม.ป.ท.) : เอดิสันเพรส โปรดักส์.
เปิดอ่านชื่อหนังสือ: ประชากรและสังคม 2550 นคราภิวัตน์และวิถีชีวิตเมือง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนคราภิวัฒน์และวิถีชีวิตเมือง “ระเบิดคนเมือง” ในประเทศไทย กรุงเทพฯ เมืองโตเดี่ยวตลอดกาลของประเทศไทย การเติบโตของเมืองชุมทาง กรณีวิเคราะห์อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: วรชัย ทองไทย และสุรีย์พร พันพึ่ง (บรรณาธิการ). (2550). ประชากรและสังคม 2550 นคราภิวัตน์และวิถีชีวิตเมือง. กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์
เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวออร์ชัน 20

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ประเภท ขั้นตอน และการเขียนรายงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics รวมถึงกำหนดข้อมูลนำเข้า ไปจนถึงการสรุปผล

บรรณานุกรม: ประกายรัตน์ สุวรรณ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 20. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
" rel="noopener" target="_blank">