Sun. Oct 1st, 2023

การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อหนังสือ: การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ หลักกสิกรรมธรรมชาติ หลักบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง พัฒนา 3 ขุมพลัง (พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ฯ

บรรณานุกรม: วิภา ภิญโญโชติวงศ์ และลภัสนันท์ จิระพุฒิพัฒน์ (เรียบเรียง). (2564). การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ.

แหล่งที่มา: