Tue. Jun 18th, 2024

    การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

    ชื่อหนังสือ: การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

    สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ หลักกสิกรรมธรรมชาติ หลักบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง พัฒนา 3 ขุมพลัง (พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ฯ

    บรรณานุกรม: วิภา ภิญโญโชติวงศ์ และลภัสนันท์ จิระพุฒิพัฒน์ (เรียบเรียง). (2564). การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ.

    แหล่งที่มา: