Sun. Oct 1st, 2023

VIDEO วิชา การประกอบการชุมชนศึกษา

รหัสวิชาEX634101

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 3/2563

งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ชื่อเรื่อง: บรรยายสรุป การประกอบการชุมชนศึกษา

ช่อง youtube: ม.ชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

บรรณานุกรม: ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ. (ผู้บรรยาย). (2564). บรรยายสรุป การประกอบการชุมชนศึกษา . สมุทรสงคราม: สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8

ตอนที่ 9