Tue. Jun 18th, 2024

  Video วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกอบการชุมชน

  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนภูถ้ำ จ.ขอนแก่น
  แหล่งที่มา : มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (ผู้ผลิต). (2564). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนภูถ้ำ จ.ขอนแก่น [วีดิทัศน์]. ขอนแก่น : มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
  นักการตลาดดิจิทัล : Digital Marketing l โต้คลื่นอนาคต (8 ก.ย. 63 )
  แหล่งที่มา : สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ (ผู้ดำเนินรายการ). (2563). นักการตลาดดิจิทัล : Digital Marketing l โต้คลื่นอนาคต (8 ก.ย. 63) [วีดิทัศน์]. (ม.ป.ท. : ALTV4
  ระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
  แหล่งที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ผู้ผลิต). (2562). ระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) [วีดิทัศน์]. ม.ป.ท. : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  เจาะภารกิจนำ KBTG สู่บริษัท Tech ที่ดีที่สุดใน SEA ของ คุณกระทิง เรืองโรจน์พูนผล
  แหล่งที่มา : กระทิง เรืองโรจน์พูนผล (ผู้บรรยาย). (2562). เจาะภารกิจนำ KBTG สู่บริษัท Tech ที่ดีที่สุดใน SEA ของ คุณกระทิง เรืองโรจน์พูนผล [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ. : Techsauce
  ชื่อเรื่อง : โอกาสและความเสี่ยง ของการลงทุนในปีเสือ 2022 - Money Chat Thailand
  แหล่งที่มา : จิติพล พฤกษษเมธานันท์ (ผู้บรรยาย). (2565). โอกาสและความเสี่ยง ของการลงทุนในปีเสือ 2022 - Money Chat Thailand [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ. : Money Chat Thailand