Mon. Oct 2nd, 2023

ชื่อหนังสือ:       global sharing of knowledge and experience on crop biotechnology สาระสังเขป:    หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ welcome address, opening ceremony and keynote speech on Thailand technology needs for agricultural improvement, global status of commercialized biotech crops   ฯลฯ

บรรณานุกรม:   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น. (2548). global sharing of knowledge and experience on crop biotechnology. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรุงเทพฯ : โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน