Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       คู่มือการผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ เป็นแนวทางในการผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่น เป็นการสร้างงาน สร้าอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรโดยการปฏิบัติตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   คมสัน หุตะแพทย์. (2552). คู่มือการผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท ครีเอชั่น.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน