Tue. Jun 18th, 2024
  ชื่อ-สกุล/ชื่อเรื่อง/หมวดหมู่ฉบับเต็ม
  C1 2558
  ชยา พรหมวังขาว
  การส่งเสริมเกษตรพึ่งตนเอง
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
  พอเพียงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่
  หางดำ ชุมชนบ้านศรีงามพัฒนา
  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  เปิดอ่าน

  C1 2558
  สุภาภรณ์ เฮ่าตระกูล
  กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
  นักเรียนในการปลูกผักปลอดสารพิษ
  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา
  กรณีชุมชนบ้านท่าทราย ต.ท่าเรือ
  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  เปิดอ่าน
  C1 2558
  ประวิทย์ ภิรมย์ฤกษ์
  การจัดการศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
  พอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษาบ้านโปร่งถนน
  ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
  เปิดอ่าน
  ชื่อ-สกุล/ชื่อเรื่อง/หมวดหมู่ฉบับเต็ม
  C1 2558
  ชยา พรหมวังขาว
  การส่งเสริมเกษตรพึ่งตนเอง
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
  พอเพียงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่
  หางดำ ชุมชนบ้านศรีงามพัฒนา
  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  เปิดอ่าน

  C1 2558
  สุภาภรณ์ เฮ่าตระกูล
  กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
  นักเรียนในการปลูกผักปลอดสารพิษ
  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา
  กรณีชุมชนบ้านท่าทราย ต.ท่าเรือ
  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  เปิดอ่าน
  C1 2558
  ประวิทย์ ภิรมย์ฤกษ์
  การจัดการศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
  พอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษาบ้านโปร่งถนน
  ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
  เปิดอ่าน