จำนวนผู้ชม 1,386

หมวดหมู่วิทยานิพนธ์ (คำค้นพิมพ์ C1 - C7)

C1. เศรษฐกิจพอเพียง(รอด พอเพียง ยั่งยืน)
C2. การจัดการความรู้สู่การพัฒนา
C3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
C4. การอนุรักษ์ฟื้นฟู
C5. การจัดการ
C6. บุคคลตัวอย่าง/ชุมชนตัวอย่าง
C7. การมีส่วนร่วม 

พิมพ์คำค้นที่ต้องการจาก ปีการศึกษา ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หรือ หมวดหมู่วิทยานิพนธ์ ในช่องค้นหา 

ฉบับเต็มชื่อ-สกุล/ชื่อเรื่อง/ปีที่จบ
เปิดอ่าน C3นางอุบลรัตน์ งอกงาม -2564
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)บ้านปากห้วยวังนอง หมู่ท่ี 1 ตําบลปทุม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เปิดอ่าน C3นายไชยา ตรีสุวรรณ -2564
การบริหารหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของบริษัททรีทราน(ประเทศไทย) จํากัดด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดอ่าน C2นางสาวนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย -2564
ปัจจัยความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตําบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
เปิดอ่าน C7นายเกษม กงสิน -2564
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนโบราณกึ่งสําเร็จรูป อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
เปิดอ่าน C2 นายภูธเนศ พิมพ์ภิภักดิ์ -2563
กระบวนการเรียนรู้แผนชีวิตของชุมชนบ้านร่มเกล้าสหมิตร ตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
เปิดอ่าน C1ร้อยตรีฟื้น ทองเกื้อ – 2563
การขยายเครือข่ายกลุ่มผลิตป๋ ุยหมักจุลินทรีย์เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่าน C7นายยุทธิพงษ์ ปัญโญ – 2563
การประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน ้าถาวร
บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่าน C3นางสาวเฉลิมศรี อนุรักษ์ธรรม – 2563
การจัดทําแผนสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดูแลสุขภาพตนเอง ของลูกค้าร้านขายยา
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
เปิดอ่าน C5นายเจริญ คงสวัสดิ์ – 2563
การจัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องแกงบ้านเกาะยาง
ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เปิดอ่าน C5นางสาวกาญจนา จันทน์เสนะ – 2563
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการชุมชน
: กรณีศึกษาบ้านสะพานไม้แก่น ต าบลสะพานไม้แก่น
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เปิดอ่าน C2นางสาวเพชรไพลิน ทองนิล – 2563
พัฒนาการและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
ของกลุ่มมังคุด ศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
ตําบลท่ามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เปิดอ่าน C7จ่าโทโกเมศร์ ทองบุญชู – 2563
การมีส่วนร่วมในการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร
บ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่าน C4นางพิมพ์วลัญช์ พัฒนอรรถกร – 2563
การดํารงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีด
: กรณีศึกษา ตำบลบ้านโพธ์ิ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีม
เปิดอ่าน C2นางรมย์ธีรา น้อยประเสริฐ – 2563
การเสริมสร้างภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากเปลือกไม้ป่าชายเลน
ของชุมชน ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
C2นายภูมิใจ ไร่ดี – 2563
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
:กรณีศึกษาชุมชนซับเจริญ
ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์
เปิดอ่าน
C1
ชยา พรหมวังขาว- 2558
การส่งเสริมเกษตรพึ่งตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่
หางดำ ชุมชนบ้านศรีงามพัฒนา
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
C1 เปิดอ่าน
สุภาภรณ์ เฮ่าตระกูล – 2558
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการปลูกผักปลอดสารพิษ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา
กรณีชุมชนบ้านท่าทราย ต.ท่าเรือ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
C1 เปิดอ่าน
ประวิทย์ ภิรมย์ฤกษ์- 2560
การจัดการศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษาบ้านโปร่งถนน
ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
C1 เปิดอ่าน

วิฑูร พรหมเพชร – 2560
การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านเขานา ตำบลคลองทราย
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
C1 เปิดอ่าน
เกรียงสิทธิ์ ใจมั่น – 2561
กระบวนการพัฒนาเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา หมู่ที่ 14 บ้านป่าตาล ตำบลขนอม
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
C1 เปิดอ่าน
เทอดชาย มุ่งคีมกลาง – 2561
กระบวนการเรียนรู้วนเกษตรสู่การพึ่งตนเอง
: กรณีศึกษานายบุญช่วย วงษ์ษา ตำบลหนองแก
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
C1 เปิดอ่าน
ศุภนิจ วุฒิกุลไชย -2561
การเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
C2 เปิดอ่าน

C2
กุศล ชลสินธุ์ – 2558
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชน
บ้านห้วยทรายทอง ต.ทุ่งใส
อ.สิชล จ.นครศรีฯ
เปิดอ่าน C2นิยม ลาดสูงเนิน – 2558
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยชีวิตเหล่าหลวง
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
เปิดอ่าน C2ไพฑูรย์ ทะวะลัย – 2558
กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
ตำบลเหล่าหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดอ่าน C2วัฒนันท์ อินทร์สุวรรณ – 2558
กระบวนการสร้างแผนยุทธศาสตร์
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เปิดอ่าน C2สายัณห์ กันทะวัง – 2558
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML)
:กรณีศึกษา หมู่ 2 บ้านหนองโคล้ง
ต.ต้นปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เปิดอ่าน C2สุพจน์ บุญศิริชัย 2558
การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพ
ด้านการพูดในที่สาธารณะของนักศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยชีวิตบ้านนาสาร
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
เปิดอ่าน C2หาญ พุทธอัจฉริยะกุล – 2558
แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพแคบหมู
-แหนมหมูของชุมชนบ้านต้นม่วงใต้
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
เปิดอ่านกู้ศักดิ์ ทับทิม – 2559
การพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านท่าวัด
ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
เปิดอ่าน C2ธนิศร พิณทอง -2559
การเรียนรู้วิธีนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
คอ บ่า ไหล่ เพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
และชุมชน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เปิดอ่าน C2นรมน พิชญเดชโภคิน -2559
ศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปากคาใหม่ ตำบลคีรีราษฏร์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
เปิดอ่าน C2นันทวัน สวัสดี -2559
ศึกษาพัฒนาการทำน้ำตาลมะพร้าว
ต.ท่าคา อ.อัมพวาจ.สมุทรสงคราม
เปิดอ่าน C2นันทิยา ศรีเทพ – 2559
ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากร
ต.คลองเขิน แบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชน ต.คลองเขิน
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
เปิดอ่าน C2นิยม ทองดวง -2559
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (เจริญ ปสุโต)
เปิดอ่าน C2พระครูสุนทรธรรมโชติ -2559
(ทวนทอง ทองทิม)
การถ่ายทอดธรรมมะของพรสงฆ์
โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนา
เปิดอ่าน C2ยศพัทธ์ ยะสม -2559
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การรักษาโรคกระบือเขต ต.สันปูเลย
อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
เปิดอ่าน C2ลาวัล เบี้ยไธสง -2559
การส่งเสริมเกษตรธรรมชาติโดยการ
ปลูกและบริโภคผักพื้นบ้าน
เปิดอ่าน C2ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารี -2559
การสร้างเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น
ผ่านการเรียนการสอนตีกลองชัยมงคล
ของนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่าน C2วุฒิชัย เรืองบุญ -2559
กระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านของชุมชนโนนหอม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เปิดอ่าน C2ศิริเพ็ญ แจ่มจันทร์ -2559
การเสริมสร้างพลังงการเรียนรู้พฤติกรรม
ตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มสตรี
ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เปิดอ่าน C2สุริญา บุษดาคำ -2559
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้วย
การทดลอง ด้านการย้อมสีธรรมชาติ
กรณีศึกษา บ้านขุนอมแฮดนอก
ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่าน C2อัมพิกา ไกรอ่ำ -2559
เกษตรกรรมยั่งยืน ศึกษากรณีกลุ่ม
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
เปิดอ่าน C2เกษร ชอบประดิษฐ์ -2560
วิถีชีวิตเกษตรผสมผสานด้วยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สู่ชีวิตอยู่ดีมีสุข
เปิดอ่าน C2ไกรศร โชติรัตนตระกูล -2560
การพัฒนากลุ่มถ่านอัดแท่งบ้าน
สายออ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
เปิดอ่านC2จรินทร์ ไชยพิมพ์ -2560
การเรียนรู้ทำน้ำหมักสมุนไพรใช้ใน
การปลูกข้าวของเกษตรกรบ้านภูดิน
ต.สระบัว อเภอปทุมรัตต์ จ.หวัดร้อยเอ็ด
เปิดอ่านC2ปิติพงศ์ ธงไชย -2560
กระบวนการประชาพิจัยในการฟื้นฟู
ลำห้วยปอบิดบ้านดงเค็งตำบลท่า
สองคอน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
เปิดอ่าน C2ศรีพรรณ์ เชื้อสุวรรณ -2560
ปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แปรรูปอาหารพื้นเมือง ตำบลสันติสุข
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่านC2ศุภกานต์สิริ มหอมตพงษ์ -2560
การจัดการความรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญา
และเทคโนโลยี ท้องถิ่นในการผลิตถ่าน
อัดแท่ง : กรณีศึกษา นายอยู่ แขมพลกรัง
บ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
เปิดอ่านC2กฤษฎา สุภรศิริวรกุล -2561
กระบวนการเรียนรู้การทำแผนอาชีพของ
เกษตรกรชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ หมู่ที่ 3
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
เปิดอ่านC2กุญช์ชญา สวัสดี -2561
การเรียนรู้การเสริมสร้างเกษตรพึ่งตนเอง
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกปทุมมา
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่านนำพา ขัติกันทา -2561
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตร
ยั่งยืนในชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนชาวนา
ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เปิดอ่านC2สมบัติ อ่องอ้น -2561
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ให้กลุ่มเยาวชน
ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
C2สุดารัตน์ เลี้ยงชีพวัฒน์ -2561
การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษานายบุญลือ เต้าแก้ว
สวนล้อมศรีรินทร์ บ้านแถว ตำบลหนองโน
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
เปิดอ่านC2กนกพร ณะฤทธิ์ -2562
การส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์รายรับ
รายจ่าย และการออม ของชาวสวนยางพารา
บ้านหนองบัว อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC2กมล อุปทุม -2562
กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บ้านท่าควาย ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศ
อำนวย จังหวัดสกลนคร
เปิดอ่านC2โฉมสุดา โทนุการ 2562
การพัฒนาออกแบบลายและการทอผ้ามัดหมี่
บ้านโสกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวตะพาน
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
เปิดอ่านC2ทวีศักดิ์ ไทยสม -2562
การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านในเพลา อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านทองสุข อ่อนศรี 2562
การจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่การพึ่งตนเอง
: กรณีศึกษากลุ่มหนองยางแดง บ้านหลักเขต
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
เปิดอ่านC2ธนวรรณ ชินชัยวุธ -2562
ปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มเสื่อกกสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา
บ้านหัวฝาย ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย
เปิดอ่านC2พิษณุ ขำอ่อน -2562
การส่งเสริมปลูกมะนาวปลอดสารพิษ
ของชุมชนวังมะเดื่อ ตำบลหนองกลับ
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
เปิดอ่านC2มณีรัตน์ วงศ์ษา -2562
การจัดทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรมชุมชน
บ้านห้วยไคร้ใหม่ ตำบลห้วยไคร้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เปิดอ่านC2สมควร ปานขลิบ -2562
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ของชุมชนบ้านอุดมพัฒนา
ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
เปิดอ่านC2อุษา เทพี -2562
การศึกษาการปลูกข้าวไร่ในสวน
ยางพาราด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นขอ
งชุมชนปากมิน ตำบลจันดี อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมวด C3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 25 เล่ม
เปิดอ่านC3กาญจนา ศรีสังข์แก้ว -2558
การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
ของประชาชน: ศึกษากรณีชุมชนบ้าน
บางเนียน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง
จ.นครศรีฯ
เปิดอ่านC3วิโรจน์ คงปัญญา -2558
กระบวนการทำแผนแม่บทชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านห้วยเตง ต.ทุ่งใส อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC3ศรีนุช ชนะพูล -2558
การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการ
บริโภคผักพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่
บ้านสันโค้ง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา
เปิดอ่านC3อนงค์พรรณ จันทร์แดง -2558
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพของชมรมผู้สูงอายุชุมชน
ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
C3กำธร ศรีนัครินทร์ – 2559
การจัดการตนเอง ด้วยการพึ่งตนเอง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแผนแม่บท
ชุมชนของชุมชนคำสะอาด
เทศบาลนครสกลนคร
เปิดอ่านC3เจริญ ดีนุ -2559
การพัฒนาจิตสำนึกในภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของเยาวชนโดยใช้บทเพลงปกาเกอะญอ
ที่บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่านC3นภัสร์ชนันท์ อ่อนสอาด -2559
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานในเขตเทศบาล ต.กระดังงา
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
เปิดอ่านC3พันตำรวจโทอิทธิกร อุ่นประกอ -2559
ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานี
ตำรวจภูธรอากาศอำานวยกับประชาชน
ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
เปิดอ่านC3สุทธิกานต์ ดียิ่ง -2559
การศึกษากระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรฮักแพง
เบิ่งแญงท้องถิ่น อำเภอวาปีประทุม
จังหวัดมหาสารคาม
เปิดอ่านC3เสาวลักษณ์ คำหาญสุนทร -2559
แนวทางการสร้างสำนึกรักบ้านเกิดของ
เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านฝาง
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
C3ขวัญกนก แสงสุวรรณ์ -2560
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านเชิงแส หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส
อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
เปิดอ่านC3เจตน์สฤษฏิ์ ลิ้มชูวงศ์ -2560
บทบาทการพัฒนาวัดและชุมชนของ
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เปิดอ่านC3ชนกพร เดียวประเสริฐ -2560
การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
เปิดอ่านC3นุศรา ตันติภัณฑรักษ์ -2560
รูปแบบการการดูแลผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงของชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
เปิดอ่านC3สมคิด ทับทิม -2560
การพัฒนาชุมชนช่องป่าด้วยทุนทางสังคม
ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC3ณรงค์ ศรีแผ้ว -2561
กระบวนการเรียนรู้การวางแผนการเงินของ
คนในชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย
ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
เปิดอ่านC3ณัฐฐณัย งิ้วเชียง -2561
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง
เขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
เปิดอ่านC3ทองแดง ข้อนอก -2561
กระบวนการเรียนรู้การจัดการดินที่เหมาะสม
กับวิถีการเกษตรของชุมชน ตำบลพญาเย็น
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เปิดอ่านC3ธนชัย กาลวิโรจน์ -2561
การส่งเสริมการปลูกและการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านเพื่อรักษาโรคพื้นฐานในชุมชน
บ้านนาไร่เดียง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร
เปิดอ่านC3สมชาย ศรีเพิ่ม -2561
กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
บ้านยางในลุ่ม ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC3อรรณพ ปินตานา -2561
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรม
กับครอบครัวเข้มแข็งของชุมชนบ้านดอนปีน
หมู่ที่ 5 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่านC3นินทนาท ตันทอง -2562
วิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
เปิดอ่านC3บำรุง วงษ์แย้ม -2562
การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
: กรณีศึกษาอาจารย์องอาจ พงษ์โนรี ชุมชน
บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
เปิดอ่านC3ศานต์ภิสิทธิ์ ปัญญาทิพย์ -2562
การสร้างเสริมความรู้และบทบาท
การเป็นวิทยากรกระบวนการแก่
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านแม่ผาแหน
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่านC3อนงค์ ทารินสุ -2562
ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ ตำบลพบพระ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
หมวด C4. การอนุรักษ์ฟื้นฟู มี 16 เล่ม
เปิดอ่านC4พระครูสังฆรักษ์ษัครกรณ์ – 2558
การศึกษาพิธีบายศรีสู่ขวัญแบบพื้นเมือง
เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เปิดอ่านC4ศักดิ์ศรี คณะเจริญ -2558
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชุมชนดงบ้านแต้
ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
เปิดอ่านC4นภัทธ สมพงษ์ -2559
การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาแหล่งมรดก
บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
เปิดอ่านC4ธนากร ภู่ทับทิม -2560
การอนุรักษ์ประเพณีกำฟ้าของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยพวน: กรณีศึกษา
ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี
เปิดอ่านC4นราวรรณ มหาวรรณ์ -2560
กระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
เพื่อความสมดุลในระบบนิเวศ ชุมชน
บ้านหลวง หมูที่ 6 ตำบลโหล่งขอด
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่านC4สุนทร จันทะเบี้ยว -2560
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าหนองสะแนน
บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดอ่านC4ปรีชา สุขจันทร์ -2561
การพัฒนาจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าไม้ด้วย
การเรียนร้องเพลงบอกของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC4สายน้ำผึ้ง สีสด -2561
การฟื้นฟูอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้าน
กรณีศึกษาของชุมชนบ้านคลองรี่ หมู่ 4
ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
เปิดอ่านC4อนุสรา พฤทธยานันต์ -2561
บทเรียนการเรียนรู้จากพลังประชาสังคม
สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เปิดอ่านC4เฉลิมชัย บุญมี -2562
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำ
ห้วยแม่ระวาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เปิดอ่านC4ดำรง สีทอง -2562
การจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
: กรณีศึกษาป่าชุมชนทุ่งหัวเมือง ตำบลท่า
ประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เปิดอ่านC4ธัญลักษณ์ มณีโชคินันท์ -2562
การเสริมสร้างอัตลักษณ์โดยผ่าน
เครื่องแต่งกายสตรีม้งจั๊ว บ้านม้งดอยปุย
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่านC4พระวิชัย ประกิจ -2562
การอนุรักษ์และพัฒนาประเพณีตานก๋วยสลาก
โดยประชาสังคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เปิดอ่านC4รัตนา โฉมงาม -2562
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าวัฒนธรรม
บ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ 1 ตำบลแม่กาษา
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เปิดอ่านC4ลัดดา โทศรี 2562
กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะ
การแสดงเพื่อเป็นหมอลำอาชีพ กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านหนองกุง อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดอ่านC4อภิชาติ เทพจักร์ -2562
ประเพณีปอยส่างลอง:
กรณีศึกษาวัดจำลอง
ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
หมวด C5. การจัดการ มี 39 เล่ม
2558ทองคำ ชัยชาญ -2558
การบริหารจัดการน้ำทำนาปรัง
เพื่อการพึ่งตนเองของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเวาะจำกัด
เปิดอ่านC5มยุรา ตุ่นแก้ว -2558
การพัฒนาแนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมของกลุ่มสตรี
แม่บ้าน ชุมชนบ่อหินงาม
ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เปิดอ่านC5รุ้งลาวรรณ์ นาสมฝัน -2558
การส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรกร
บ้านหนองแสง ต.พระลับ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เปิดอ่านC5วัชรศักดิ์ ทิพย์เลิศชัย -2558
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
: กรณีศึกษาชุมชนพูลศิริ
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
เปิดอ่านC5วิภาดา สอนหลุย -2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูป
จากเศษผ้าของวิสาหกิจชุมชน
บ้านโคกฟันโปง หมู่ 4 ต.บ้านเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เปิดอ่านC5สุมาลี ชัยศรี -2558
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร
กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ทุ่งกล้วย
อ.ภูซาง จ.พะเยา
เปิดอ่านC5จุไรรัตน์ สมพงษ์ -2559
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าทอ
มัดหมี่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
เปิดอ่านC5เจริญ วรกา -2559
การเลี้ยงโคขุน : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยง
โคขุนบ้านท่าเยี่ยม ตำบลโนนหอม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เปิดอ่านC5พิพัฒน์ หาญมนตรี -2559
การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและ
สวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา
บ้านโพธิ์ศรี ตำบลงิ้วด่อน
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เปิดอ่านC5พีรญา สมพงษ์ -2559
การสื่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุโดย
มีส่วนร่วมของชุมชนโนนวัฒนา
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เปิดอ่านC5ภัทราวรรณ ณรงค์รัตนกานต์ -2559
การพัฒนาศักภาพการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เปิดอ่านC5ยุวรีย์ บัวโรย -2559
กระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านสารภี ต.จอมปลวกอ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม
C5สุระษักษิ์ ปักสังคะเนย์ -2559
กระบวนการจััดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
มิตรสัมพันธ์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
C5อภิกช ศิริสุทธิ์ -2559
การจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ใน
หมู่บ้านศิริการ์เด้น 2 ต.ปากเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เปิดอ่านC5ฉวีวรรณ สาริบุตร -2560
การจัดการกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
เปิดอ่านC5มาลา จินดาหลวง -2560
วิธีการจัดการและฟื้นฟูป่าชุมชนห้วยหินฝน
ให้เป็นแหล่งอาหารชาวบ้าน กรณีศึกษา
ชุมชนห้วยหินฝน ตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เปิดอ่านC5รุ่งฤดี ขนอม -2560
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของชุมชนแหลมประทับ ตำบลท้องเนียน
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC5เกสรา บัวสุวรรณ -2561
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ตำบลหมอศรี
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เปิดอ่านC5จรัญ เข็มเพ็ชร -2561
ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านคลอกศอก หมู่ที่ 2 ตำบลสองแพรก
อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เปิดอ่านC5จินตนา ลมบีนี -2561
การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองแบบอินทรีย์ ชุมชนบ้านสันสะลึก
หมู่ที่ 1 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย
เปิดอ่านC5ธีรพงษ์ เพิ่ม -2561
การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตามหลัก 5R’s
ของชุมชนพรุพี ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC5พระครูพิพัฒนสีลานุกูล – 2561
บทบาทของครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักเรียนประถมด้วยหลักวุฒิธรรม 4 ศึกษา
กรณีโรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC5ภูริณัฐ ใจสนุก -2561
ความต้องการด้านการพัฒนาบริการชุมชนของ
ไปรษณีย์ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC5มานพ แดงจันทึก -2561
เทคโนโลยีชาวบ้านในการแก้ไขน้ำกระด้าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคชุมชนบ้านมอกะหาด
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
เปิดอ่านC5มาโนช พึ่งจะแย้ม -2561
กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองด้าน
พลังงานของชุมชนบ้านโทกเสือ
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่านC5มีสุข หวังวิวัฒนา -2561
การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปูแสมของชุมชน
บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC5สุภัคสร วรรณปลูก -2561
การเสริมสร้างบทบาทและเครือข่าย
ผู้นำสตรีในท้องถิ่นพื้นที่อำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา
เปิดอ่านC5สุรวัช สถานเดิม -2561
ชุมชนกับการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
ในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่านC5อาภรณ์ บัวคง -2561
ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างพันธมิตร
ธุรกิจเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ขายน้ำยางพารา
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เปิดอ่านC5จีรนันท์ สุขเกษม -2562
การจัดการโรงสีข้าวชุมชนแบบบูรณาการ
: กรณีศึกษาบ้านหนองโดน 1 ตำบลหนองโดน
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
เปิดอ่านC5ถาวร บุญชมภู -2562
การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เปิดอ่านC5นพเก้า เพชรอินทร์ -2562
บทบาทของสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน กรณีศึกษา สหกรณ์บริการชุมชน
แพรกศรีราชา จำกัด อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
เปิดอ่านC5บุญฤทธิ์ อินต๊ะปัญญา -2562
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาชุมชนบ้าน
หนองสองห้อง ตำบลเม็งราย
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
เปิดอ่านC5พรชัย ด่านไชยเพชร -2562
การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดอ่านC5มานิตย์ เพชรประดับ -2562
การรวมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงกุ้งขาวของ
เกษตรกร ตำบลระวะ อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
เปิดอ่านC5ศรัญญา วงษ์แย้ม -2562
การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการนวดแผนไทย
: กรณีศึกษาชุมชนวัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เปิดอ่านC5สมพร ดำแก้ว -2562
การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านบำบัดน้ำบาดาล
เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคขิงชุมชน
บ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
เปิดอ่านC5สมศักดิ์ บุญเป็ง -2562
เครือข่ายผู้ผลิตกาแฟไทย คอฟฟี่ วิชั่น
ที่มีคุณภาพ และยั่งยืน
เปิดอ่านC5สมสิทธิ์ คำยอญ -2562
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อสุขภาพของชุมชน บ้านหนองเหนี่ยง
หมู่ที่ 13 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
หมวด C6. บุคคลตัวอย่าง/ชุมชนตัวอย่าง มี 3 เล่ม
เปิดอ่านC6รุ่งนภา แดงจันทึก – 2561
ผลของการท่องเที่ยวต่อคุณภาพชีวิตในชุมชน
บ้านมอกะหาด ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เปิดอ่านC6สุภวัฒน์ มูลนาม -2561
การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
เปิดอ่านC6วิเชียร วชิรเสรีชัย -2562
กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการปลูกส้มโอ กรณีศึกษา
นายสมทรง แสงตะวัน ชุมชนบางพลับ
ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
หมวด C7. การมีส่วนร่วม มี 1 เล่ม
เปิดอ่านC7วิทยา ประสงค์ทรัพย์ -2561
การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลลัพธ์การดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
เปิดอ่าน
C1
นายณัฐวิทย์ ณุวงษ์ศรี – 2563

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
เปิดอ่าน c2นายกานต์ โตบุญมี – 2563

แนวทางการจัดทําแผนกิจกรรมประจําปี แบบมีส่วนร่วม
ของชมรมผู้สูงอายุตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
เปิดอ่าน C5นางสาวสุวรรณา เสวกวรรณ์ – 2562

การจัดการแผนชีวิตสู่การพึ่งตนเอง ของชุมชนบ้านคลองวัดจุฬามณี ตําบลบางช้าง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม