Wed. Sep 27th, 2023
เกษตรศาสตร์ (S)

(Agriculture)

หมวดย่อย

1. เกษตรกรรมทั่วไป ดิน ปุ๋ย การจัดการไร่นา

10. ปศุสัตว์ และสัตว์แพทย์

2. การเพาะปลูก ไร่นา สวนผลไม้ การจัดการสวน สวนสาธารณะ แมลงและโรค

11. การเลี้ยงปลา การประมง

3. ป่าไม้

12. การล่าสัตว์ และเครื่องป้องกัน