Sat. Apr 13th, 2024
  เกษตรศาสตร์ (S)

  (Agriculture)

  หมวดย่อย

  1. เกษตรกรรมทั่วไป ดิน ปุ๋ย การจัดการไร่นา

  10. ปศุสัตว์ และสัตว์แพทย์

  2. การเพาะปลูก ไร่นา สวนผลไม้ การจัดการสวน สวนสาธารณะ แมลงและโรค

  11. การเลี้ยงปลา การประมง

  3. ป่าไม้

  12. การล่าสัตว์ และเครื่องป้องกัน