Tue. Jul 16th, 2024

  ให้บริการสอนวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประกอบการทำวิทยานิพนธ์

  จำนวนผู้ชม 12 ข่าวกิจกรรม ให้บริการสอนวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประกอบการทำวิทยานิพนธ์ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน             เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ

  อ่านเพิ่มเติม....

  ใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน

  จำนวนผู้ชม 17 ใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน        ในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศไทยตกสะเก็ดอยู่ในขณะนี้ แถมราคาน้ำมันก็ขยับเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมอีก สคบ . มีเคล็ด (ไม่) ลับในการช่วยผู้บริโภคประหยัดน้ำมันมาฝาก การขับรถอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ ประหยัดและลดภาระค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังจะเป็น การรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นสำหรับวิธีการใช้รถให้ประหยัดน้ำมัน มีดังนี้      

  อ่านเพิ่มเติม....

  โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย

  จำนวนผู้ชม 9 โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย            เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย โดยให้การต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน คณะอาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ

  อ่านเพิ่มเติม....

  แนะนำหนังสือใหม่

  จำนวนผู้ชม 70  60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม. แหล่งที่มา              หนังสือที่ อว ๐๔๐๑.๘/ว ๗๙๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

  อ่านเพิ่มเติม....

  แนะนำ E-book ใหม่

  จำนวนผู้ชม 23 เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ คลิกเพื่ออ่าน              สำนักหอสมุดและสารสนเทศได้รับมอบไฟล์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเพื่อนำเข้าเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดดิจิทัล จากศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐(ฉบับย่อ) สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ สรุุปสาระสำคัญของแผนการปฎิรูปประเทศ แผนพัฒนาภาค พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕(ฉบับทบทวน) แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

  อ่านเพิ่มเติม....

  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2564

  จำนวนผู้ชม 27 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (ศศ.ม.) M.A. (Integrated Local Development) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  อ่านเพิ่มเติม....