Mon. Jun 17th, 2024
  การศึกษา (L)

  (Education)

  หมวดย่อย

  1. เรื่องทั่วไปของการศึกษา และประวัติการศึกษา

  6. ของทวีปยุโรป

  2. ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน

  7. ของเอเซีย อัฟาริกา หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค

  3. รูปแบบการศึกษาพิเศษ การสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้

  8. วารสารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน

  4. มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

  9. วิทยาลัยในเครือ และสิ่งพิมพ์ของวิทยาลัย

  5. ของอเมริกาอื่นๆ

  10. ตำรา (ตำราทั่วไป)