Sat. Apr 20th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       เด็กที่ถูกลืมในสังคมไทย

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์อันรันทดใจ จากการคลุกคลีตีโมงกับเด็ก ๆ เร่ร่อน เด็กกองขยะ เด็กถูกทิ้ง เด็กถูกข่มขืน เด็กเถื่อน ฯลฯ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาสังคม กับคุณภาพชีวิตเด็กในสังคมไทย ให้เกิดความเอื้ออาทรห่วงใย  ฯลฯ นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กได้

    บรรณานุกรม:     วัลลภ ตังคณานุรักษ์. (2531). เด็กที่ถูกลืมในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : รุ่งแสง.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน