Tue. May 28th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของสวัสดิการสังคม ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ วิวัฒนาการของสวัสดิการสังคม สวัสดิการเชิงรุก ความเคลื่อนไหวของสังคมไทยยุคปัจจุบัน  การสังคมสงเคราะห์ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ

    บรรณานุกรม:      วันทนีย์ วาสิกะสิน และคนอื่น. (2550). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน