Mon. Jul 22nd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       สวัสดิการชุมชนมุสลิม ภายใต้กระบวนทัศน์อิสลามด้านเศรษฐกิจ

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนมุสลิม ภายใต้กระบวนทัศน์อิสลามด้านเศรษฐกิจ ในทัศนะของอิสลาม คือ “กลุ่มบุคคลผู้ทรงคุณธรรมที่ทำหน้าที่ดูแลให้สังคมดำเนินไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้า” เพื่อให้เกิดสันติสุขและเป็นธรรมในหมู่มนุษย์ ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   เครือข่ายแพทย์ชุมชนมุสลิม. (2549). สวัสดิการชุมชนมุสลิม ภายใต้กระบวนทัศน์อิสลามด้านเศรษฐกิจ. นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน