Tue. Jul 16th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       รายงานความคืบหน้า การดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔ และมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕

    สาระสังเขป:     รายงานเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ประกอบด้วย การปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน การปฏิรูปโครงสร้างการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   สำนักงานปฏิรูป. (๒๕๕๕). รายงานความคืบหน้า การดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔ และมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕. นนทบุรี : อัพทรูยู ครีเอท นิว.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน