Tue. May 28th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลสุราแช่ไทย ครั้งที่ 1

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดงานสุราแช่ เป็นหนึ่งในความภูมิใจของ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของแต่ละชุมชน ที่สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  ผลการประเมินเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการวางแผนตัดสินใจเพื่อจัดงานเทศกาลสุราแช่ไทย ฯลฯ

    บรรณานุกรม:      คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ. (2545). รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลสุราแช่ไทย ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน