Tue. Jul 16th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       ปมปริศนาการพัฒนาที่ระยอง

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับระยองในวันวาน เศรษฐกิจสามขา แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง มหัศจรรย์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ระยอง เศรษฐกิจดี แต่ชีวิตยังมีปัญหา ระยองวันนี้ เศรษฐกิจขาเดียว ฯลฯ

    บรรณานุกรม:     มูลนิธินโยบายสุขภาวะ. (2550). ปมปริศนาการพัฒนาที่ระยอง. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

    .