Sun. Oct 1st, 2023

ชื่อหนังสือ:       ปมปริศนาการพัฒนาที่ระยอง

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับระยองในวันวาน เศรษฐกิจสามขา แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง มหัศจรรย์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ระยอง เศรษฐกิจดี แต่ชีวิตยังมีปัญหา ระยองวันนี้ เศรษฐกิจขาเดียว ฯลฯ

บรรณานุกรม:     มูลนิธินโยบายสุขภาวะ. (2550). ปมปริศนาการพัฒนาที่ระยอง. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

.