Tue. May 21st, 2024

    ชื่อหนังสือ:       บ้านมั่นคง อุตรดิตถ์

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา สถานการณ์ชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ ทำไมจึงเป็นเมืองอุตรดิตถ์  ออมวันละ 15 บาท เพื่อมีบ้านที่เจริญธรรม การรวมตัวเป็นเครือข่ายชุมชนและภาคีความร่วมมือในท้องถิ่น “บ้านเพื่อชีวิตใหม่” สู่การพัฒนาทั้งเมืองอุตรดิตถ์ เส้นทางสู่บุ่งคุกของคนจนเมืองอุตรดิตถ์

    บรรณานุกรม:     สุวัฒน์ คงแป้น. (2546). บ้านมั่นคง อุตรดิตถ์. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน