Mon. Jul 22nd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       น้ำเกี๋ยน

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชุมชนน้ำเกี๋ยน ที่เป็นชุมชนตัวอย่างของการพัฒนา ลักษณเฉพาะตนเอง  ล้มลุกคลุกคลานกระทั่งสามารถยืนหยัดอยู่ด้วยตนเอง มีความเข้มแข็งเนื่องจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยมีภาคประชาชนเป็นตัวขับเคลื่อน  ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   สุชาติ เลาบริพัตร (บรรณาธิการ). (2543). น้ำเกี๋ยน. (ม.ป.ท.) : กองประสานการปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน