Sun. Oct 1st, 2023

ชื่อหนังสือ:       ตำรวจของประชาชน

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับตำรวจที่ทำงานเพื่อประชาชน พัฒนากระบวนการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ฯลฯ

บรรณานุกรม:     ชมรมนักพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย และศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคม. (2540). ตำรวจของประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เนติกุล.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน