Tue. Jun 18th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       ตำรวจของประชาชน

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับตำรวจที่ทำงานเพื่อประชาชน พัฒนากระบวนการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ฯลฯ

    บรรณานุกรม:     ชมรมนักพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย และศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคม. (2540). ตำรวจของประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เนติกุล.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน