Thu. Jun 13th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง

    สาระสังเขป:     งานวิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชาวสลัม ภาพบรรยากาศของสลัม ที่แสดงให้เห็นความใกล้ชิด ความเข้าใจ และการเข้าถึงทัศนะแบบคนใน โครงสร้างลึกของสลัม ลักษณะความสัมพันธ์ของสังคมอันซับซ้อน ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ฯลฯ

    บรรณานุกรม:      อคิน รพีพัฒน์. (2539). ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน