Tue. Jul 16th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       จะปีนป่าย บันไดฝัน

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแบบอย่างชีวิตของ ดำ ตีสิบ สะท้อนถึงการไม่ย่อท้อ ยอมแพ้ต่อสังขาร หรือชะตากรรม ไม่เพียงแต่จะเอาตัวรอดให้ประสบความสำเร็จ แต่ยังสร้างรอยยิ้มและความสุขให้สังคม ช่วยเหลือตอบแทนคุณมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

    บรรณานุกรม:     ปรุง พวงนัดดา. (2551). จะปีนป่าย บันไดฝัน. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน