Fri. Sep 29th, 2023

ชื่อหนังสือ:       คู่มือการให้บริหารแก่นักท่องเที่ยว คนพิการและผู้สูงอายุ

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่วที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล ข้อจำกัดในการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ หลักการพัฒนาการให้บริหารแก่นักท่องเที่ยวคนพิการและผู้สูงอายุ แนวทางใช้การท่องเที่ยวพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ   ฯลฯ

บรรณานุกรม:   พวงแก้ว กิจธรรม. (2553). คู่มือการให้บริหารแก่นักท่องเที่ยว คนพิการและผู้สูงอายุ. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : ยิ้มสู้ มูลนิธิคนพิการไทย.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน