Thu. Jun 13th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับมุมมองและแนวคิดในการบริหารจัดการในรูปแบบที่แตกต่าง โดยแยกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ภาวะผุ้นำ หลักการจัดการ การบริหารความขัดแย้ง การตัดสินใจ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  อันเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกใช้เพื่อก้าวสู่การบริหารแบบมืออาชีพ

    บรรณานุกรม:      ชัยเสฏฐ์ พรหมศร. (2548). การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : บุ๊แบงก์.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน