Tue. Jun 18th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       เสียงของความหวัง

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเสียงของความหวัง ที่เป็นเรื่องเล่าของผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ที่เป็นคำให้การของผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่องของความรุ่นแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   ฐิตินบ โกมลนิมิ (บรรณาธิการ). (2555). เสียงของความหวัง. (ม.ป.ท.) : ภาพพิมพ์.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน