Thu. Jun 13th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทาครอบครัวและครอบครัวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชีวิตครอบครัวและการดำเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในด้านความเป็นมาของครอบครัว โครงสร้างและลักษณะของครอบครัว บทบาทและความสัมพันธ์ในครอบครัว   ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน