Sun. Oct 1st, 2023

ชื่อหนังสือ:       จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทาครอบครัวและครอบครัวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชีวิตครอบครัวและการดำเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในด้านความเป็นมาของครอบครัว โครงสร้างและลักษณะของครอบครัว บทบาทและความสัมพันธ์ในครอบครัว   ฯลฯ

บรรณานุกรม:   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน