Tue. May 28th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับครอบครัวศึกษาและการศึกษาครอบครัว แนวคิดทฤษฎีด้านครอบครัว คุณค่าของชีวิตครอบครัว ระบบครอบครัวกับระบบสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบต่อครอบครัว มุมมองความหลากหลายของครอบครัวในสังคม   ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน