Wed. Sep 27th, 2023

ชื่อหนังสือ:       ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับครอบครัวศึกษาและการศึกษาครอบครัว แนวคิดทฤษฎีด้านครอบครัว คุณค่าของชีวิตครอบครัว ระบบครอบครัวกับระบบสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบต่อครอบครัว มุมมองความหลากหลายของครอบครัวในสังคม   ฯลฯ

บรรณานุกรม:   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน