Tue. Jul 16th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       การบริหารจัดการด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม การปฏิบัติงานสู่วิชาการ ปี 2558

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การบริหารจัดการด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม การปฏิบัติงานสู่วิชาการ ปี 2558 ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ รายละเอียดของหลักสูตร บทความวิชาการ    ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2558). การบริหารจัดการด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม การปฏิบัติงานสู่วิชาการ ปี 2558. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน