Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปรัช๙ของสถาบันฝึกอบรมผู้นำ  ประวัติ ความเป็ฯมาของสถาบันฝึกอบรมผู้นำ จากเมืองกรุง มุ่งสู่เมืองกาญจน์ ชีวิตกับศาสนา ชีวิตกับครอบครัว ชีวิตกับจิตใจและอารมณ์ ชีวิตกับความรัก ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   สถาบันฝึกอบรมผู้นำ. (2548). เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน