Sun. Oct 1st, 2023

ชื่อหนังสือ:       เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปรัช๙ของสถาบันฝึกอบรมผู้นำ  ประวัติ ความเป็ฯมาของสถาบันฝึกอบรมผู้นำ จากเมืองกรุง มุ่งสู่เมืองกาญจน์ ชีวิตกับศาสนา ชีวิตกับครอบครัว ชีวิตกับจิตใจและอารมณ์ ชีวิตกับความรัก ฯลฯ

บรรณานุกรม:   สถาบันฝึกอบรมผู้นำ. (2548). เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน