Mon. Oct 2nd, 2023

ชื่อหนังสือ:       อินแปง

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบริบทของอินแปงอยู่อย่างเกษตรยั่งยืนพอให้มีกินตลอดชีวิต อินแปงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาแบบเอาปัญญามาก่อนเงิน เกษตรยั่งยืนแบบเขียน ศรีมุกดา เด็กฮักถิ่น การรักษาสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ น้ำหมักเม่า กองทุนชุมชน ความรู้พื้นบ้านของชาวอินแปง ฯลฯ

บรรณานุกรม:   เสรี พงศ์พิศ. (2548). อินแปง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน