Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       องค์ความรู้และภูมิปัญญาของศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 150 แห่ง ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นความรู้จากผู้ที่ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นผุ้รู้ในท้องถิ่น และเป็นความรู้ที่เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์จากการสั่งสมประสบการณ์ การลองผิดลองถูก การสังเกต การบันทึกหรือการบอกเล่า ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2551). องค์ความรู้และภูมิปัญญาของศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน